(E)MB, hoe S.I. jij het?

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, Opleidingen

Tags:
dagbesteding, down, informatieverwerking, opleiding, prikkels, prikkelverwerking, sensorische, verstandelijke beperking, zintuigen

In deze module leert u met behulp van kennis en inzichten vanuit de Sensorische

Informatieverwerking de zorgvragen rondom cliënten met een verstandelijke beperking te

onderzoeken, te behandelen en te begeleiden. Als de Sensorische Informatieverwerking niet

goed verloopt, kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Clienten

reageren te sterk op informatie uit de zintuigen, reageren vertraagder, zoeken of vermijden

zintuiglijke prikkels of laten extreme voorkeuren of afkeuren zien in de prikkelverwerking.

Daarnaast is het niet vanzelfsprekend dat de zintuigen goed werken en het brein goed

verwerkt…

Deze module is specifiek gericht op de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking.

Bij kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking is er sprake een

complexe problematiek waarbij sensorische, motorische, fysieke en gedragsmatige

problemen met elkaar verweven zijn. Er is beperkt sprake  van het generaliseren van

vaardigheden. Dit alles vraagt om een vertaalslag waarbij naar ieder individu specifiek wordt

gekeken en deze uniciteit terugkomt in het onderzoeken, behandelen en begeleiden.

In deze module is het begeleiden van ouders, groepsleiding en andere betrokkenen om de

omgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de individu specifieke mogelijkheden,

beperkingen en kwetsbaarheden het uitgangspunt. Na deze module kunt U de keuzes voor

de behandelvariabelen (cliëntvariabelen, omgevingsvariabelen, materiaal variabelen en

interactievariabelen) motiveren en onderbouwen op basis van kennis, evidence en best

practice en maakt u uw eigen handelen transparant voor de anderen waarmee u

samenwerkt. U beschikt over de benodigde theoretische kennis om uw handelen te kunnen

motiveren en onderbouwen.
Inleiding

Sensorische Informatieverwerking (S.I) is het kunnen opnemen, selecteren en verwerken van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om te participeren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De Sensorische Informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische, cognitieve en sociaal emotionele en spraak/taalontwikkeling. Bij mensen met een verstandelijke beperking is er sprake van een blijvende ontwikkelingsachterstand als gevolg van een stoornis in het cognitief functioneren. Dit gaat gepaard met beperkingen in de sociale(zelf)redzaamheid. Er is daarnaast sprake van een beperking in conceptuele, praktische en/of sociale vaardigheden. (AAIDD, 2010). Problemen uiten zich in stoornissen in het waarnemen, denken, bewegen, kennen en/of weten en/of beleven (Einfeld et al., 2006; Didden, Collin, & Curfs, 2008). Hierdoor verloopt de ontwikkeling minder evenwichtig. Er is een grote diversiteit in de ernst en de oorzaak, de beperkingen, (bijkomende) gezondheidsproblemen en de gevolgen die dat met zich meebrengt voor participatie in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven. Zij hebben veelal problemen met bewegen, en soms zelfs bewogen worden. Er zijn dikwijls zintuiglijke (syndroom gerelateerde) beperkingen of er is sprake van een veranderde sensorische-motore ontwikkeling. Als de zintuigen informatie niet goed opnemen of het brein de informatie niet goed verwerkt, maakt dit het interacteren in de eigen omgeving en het aanpassen en ervaren van en aan de omgeving moeilijk (Baum, Stevenson, & Wallace, 2015). Dit kan de kwaliteit van leven beïnvloeden en verminderen

Een evenwichtige ontwikkeling laat een constante groei, afstemming en samenspel zien van motorische, sensorische, cognitieve en sociaal-emotionele processen (Card, Moran, & Newell, 1986; Model of Human Performance). Binnen deze ontwikkeling is zintuiglijke informatie in combinatie met bewegen (essentieel voor de ontwikkeling van het brein. De zintuigen nemen informatie op die uitnodigt tot waarnemen, ervaren, in actie komen, bewegen en beleven. Andersom levert bewegen zintuiglijke informatie op die relevant is voor de motorische, cognitieve, sociaal-emotionele en spraak-taalontwikkeling. Als de zintuigen deze informatie niet goed opnemen of het brein de informatie niet goed verwerkt, maakt dit het interacteren in de eigen omgeving en het aanpassen aan de omgeving moeilijk (Baum et al 2015, Stevenson et al., 2014). Cliënten met een verstandelijke beperking hebben veelal problemen met bewegen, en soms zelfs bewogen worden. Daarnaast hebben cliënten met een verstandelijke beperking dikwijls zintuiglijke beperkingen of een veranderde zintuiglijke ontwikkeling. De therapeut creëert samen met ouders en verzorgers beweegomstandigheden en een beweegcontext waarin het kind wordt uitgenodigd om in beweging te komen. Cliënten met een verstandelijke beperking zijn minder in staat de regie te hebben over hun eigen behandeling en behandeldoelen. Daarom is deze module gericht op de samenwerking met de cliënt (waar mogelijk), en het cliëntsysteem.
De therapeut ondersteunt de cliënt een zinvol en waardig leven te leiden binnen de context van de woon- en leefomgeving.
Iedere discipline (ergotherapie, logopedie en (kinder) fysiotherapie richt zich in het screeningsproces op de relatie tussen zintuiglijke informatieverwerking en doelen op participatieniveau n maakt weloverwogen een afweging ten aanzien van de kiezen interventies.
In het diagnostisch proces inventariseert en analyseert de therapeut de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden en relateert deze waar mogelijk aan de hulpvraag van de client, en ouder/verzorgers. De therapeut maakt een sensorisch profiel en relateert dit aan de zorgvraag. Met behulp van interviewtechnieken, aanvullend onderzoek en de zintuiglijke analyse van de gegevens uit de anamnese, worden de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in kaart gebracht. Dit leidt tot het formuleren van een gewenst en haalbaar behandelplan met expliciete doelen waarin de zintuiglijke informatieverwerking, waar nodig, is geïntegreerd.
In het therapeutisch proces leert de therapeut met behulp van een methodisch handelingsplan, en aan de hand van casuïstiek, de verschillende fasen van het therapeutisch proces inzichtelijk te maken.
Als de zintuigen niet goed werken of de Sensorische Informatieverwerking niet goed verloopt kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. De client kan opvallend druk worden of fel en/of emotioneel reageren op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ze blokkeren in bewegen of gaan juist meer bewegen. Ook het tegengestelde is mogelijk; prikkels worden nauwelijks waargenomen en cliënten reageren vertraagd, weinig of niet op prikkels. Ze hebben in vergelijking met anderen meer prikkels nodig om aangepast te kunnen reageren en te kunnen functioneren. Andere cliënten zijn meer dan anderen op zoek naar (beschadigende) prikkels. Bij beperkingen in zintuiglijk waarnemen of bewegen en bij gezondheidsproblemen verandert de sensori-motore informatieverwerking.

Bij clienten  met een verstandelijke beperking is er sprake een complexe problematiek waarbij sensorische, motorische, fysieke sociale, somatische en gedragsmatige problemen met elkaar verweven zijn. Er is beperkt sprake  van het generaliseren van vaardigheden. Dit alles vraagt om een vertaalslag waarbij naar ieder individu specifiek wordt gekeken en deze uniciteit terugkomt in het onderzoeken, behandelen en begeleiden.Dit vraagt nog meer om een individu specifieke benadering wat betreft onderzoek,behandeling en begeleiding. Iedere therapeutische discipline werkt op deze module aan vakgerelateerde zorgvragen.In deze module is het begeleiden van ouders, groepsleiding en andere betrokkenen om de omgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de individu specifieke mogelijkheden, beperkingen en kwetsbaarheden het uitgangspunt. De zintuiglijke prikkelverwerking moet altijd in een bredere context worden bekeken waarbij mogelijkheden en beperkingen van deze methodiek worden overwogen. Prikkelverwerking is daarbij nooit een doel op zich maar verwerkt in doelen op participatieniveau.

Algemene doelstelling van deze module

De deelnemer:

 • Kiest en onderbouwt specifieke zintuiglijke onderzoeksinstrumenten voor deze doelgroep
 • Analyseert in het diagnostisch proces de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden
 • Maakt een Sensorisch Profiel en relateert dit aan de zorgvraag Let op: De Sensory Profile wordt niet in de basis behandeld tijdens deze module daarvoor verwijzen wij naar onze studiedag Sensory Profile ( cursisten van deze module krijgen hiervoor een korting van  €50,00)
 • Bouwt mede vanuit een Sensorisch Informatieverwerkingsperspectief een behandeling of begeleidingstraject op met behulp van het methodisch behandelingsplan
 • Relateert zintuiglijke informatie aan communicatie en contact
 • Motiveert en omschrijft de keuze voor interactie-, materiaal-, cliënt en omgevingsvariabelen in het behandelproces en begeleidt ouders en begeleiders in de keuze voor deze variabelen
 • Implementeert theoretische (wetenschappelijke) kennis over zintuigen en sensorische informatieverwerking in de begeleiding en behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking met behulp van actuele vak gerelateerde literatuur
 • Creëert een Zintuiglijk Activiteiten Programma om de activatie te reguleren aangepast aan de cliënt specifieke variabelen en aangepast aan de zorgvraag
 • Leert ouders of groepsleiding een sensorisch waardevolle omgeving te creëren waarin het kind of de volwassene wordt uitgenodigd in beweging of tot rust te komen
 • Maakt op basis van evidentie en best practice een keuze voor het te volgen behandeltraject waarbij de kansen en kwetsbaarheden vanuit de zintuigen en zintuiglijke informatieverwerking worden geïntegreerd

Behandeltraject

Na deze module is de cursist in staat om de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in kaart te brengen en te relateren aan de zorgvraag. In deze module wordt aan de hand van het methodisch handelingsplan van screening, diagnosticeren, behandelen/begeleiding/advisering, tot aan de afsluiting en evaluatie het proces in kaart gebracht. Er wordt inzichtelijk gemaakt waar de zintuiglijke verwerking kansen biedt of de zintuigen belemmerend werken. Dat vraagt om een brede niet alleen zintuiglijk gerichte kijk. Gezondheidsproblemen, motorische en cognitieve en/of communicatieve beperkingen of zelfs een veranderde context kunnen van invloed zijn op de zintuiglijke verwerking. De deelnemer onderzoekt en begeleidt vanuit verschillende theorieën, invalshoeken de mogelijkheden van de cliënt om te participeren in de werk, leef, speel of woonomgeving en/of de kwaliteit van leven te verbeteren.

Doelstellingen worden geformuleerd aan de hand van praktische vragen uit het dagelijks leven. De analyse- en de behandellijn zijn gebaseerd op een methodisch handelingsplan dat als model gebruikt wordt in de behandeling en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking en zintuiglijke/ zintuiglijke informatieverwerkingsproblemen. Vanuit evidence en best practice wordt elke stap, van onderzoek tot interventie door klinisch redeneren onderbouwd.

Evidence en best practice aangestuurd (be)handelen:

AKK zorgt doorlopend voor vernieuwing en actualisatie van kennis en vaardigheden met betrekking tot de functie en werking van de zintuigen gerelateerd aan de beroepspraktijk. We zijn betrokken bij wetenschappelijke onderzoeksprojecten en werken samen met professionals wereldwijd.  Een team van docenten met verschillende professionele achtergronden draagt zorg voor de implementatie van theorie naar praktijk, maar ook voor het ondersteunen van praktisch handelen aangestuurd vanuit klinisch redeneren en evidentie.

 

Contact:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Caminada.

Oude Vest 91
Leiden

071 8876472
info@anderskijkennaarkinderen.nl

Data 2022: 18 maart, 23 maart, 7 april, 25 april, 18 mei, 1 juni, 17 juni, 7 juli, 9 september en 5 oktober 2022 (vol)

U kunt zich wel alvast aanmelden voor een nieuw te plannen module.

 

 

De lestijden

Van 9.00-16.00 uur.

Literatuur

De syllabus wordt verzorgd door Anders Kijken naar Kinderen en wordt op de eerste cursusdag uitgedeeld. Tijdens deze module maakt de deelnemer gebruik van de boeken:

 • Somatische verklaringen voor probleemgedrag CCE (online in te zien)

Aanbevolen:

 • Handboek verstandelijke beperking Brian Twint Jac de Bruyn

Doelgroep

Deze module is voor ergotherapeuten, (kinder) fysiotherapeuten en logopedisten die werken met cliënten (kinderen en/of volwassenen) met een verstandelijke beperking.

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 24

Didactische werkwijze

Hoorcolleges, werkcolleges, groepsopdrachten, casuïstiekbesprekingen, individuele en groep intervisie.

De deelnemers ontvangen op de eerste dag de module handleiding waar in voor elke les de leerlijn, de contacturen, de voorbereidingsuren, de leerdoelen, de didactische werkvorm, de voorbereiding, de toetsing, de evaluatie en de bronnen worden beschreven.

Toetsing en opdrachten

De deelnemers werken aan een persoonlijk dossier met studie- en casuïstiek vragen en werkopdrachten. De module wordt afgesloten met een gezamenlijk (groep van 4 deelnemers) uit te werken casuïstiek opdracht. Het certificaat wordt uitgereikt als alle opdrachten voldoende zijn afgesloten en/of in het dossier aanwezig zijn inclusief de eindopdracht. Er mag niet meer dan 1 dagdeel worden gemist. Indien meer dan één dagdeel wordt gemist mag de deelnemer deze een volgende module inhalen om alsnog het certificaat te ontvangen. Afhankelijk van de gemiste lesstof kan een vervangende opdracht worden aangeboden.

Certificering

Accreditatie Deze module is met 87 punten geaccrediteerd voor oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Voor (kinder)fysiotherapeuten aangesloten bij het keurmerk is deze module geaccrediteerd met 72 punten, voor (kinder)fysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF is deze module geaccrediteerd met 85 punten.

 

Het certificaat wordt uitgereikt als alle opdrachten en toetsen voldoende zijn afgesloten en/of in het dossier aanwezig zijn. Er mag niet meer dan 1 dagdeel worden gemist.

Kosten

€2000,- inclusief cursusmateriaal en lunches, exclusief literatuur.

Docenten:

 • John Bos, neuropsycholoog en fysiotherapeut
 • Anita van Eeden logopedist
 • Robert de Hoog, fysiotherapeut
 • Miriam Hufen, ergotherapeut, cursusleiding
 • Tiana Van Oosten; kinderfysiotherapeut
 • Lonneke Winters ; logopedist
 • Leonore Kuipers; arts
 • Miranda Zwijgers, ergotherapeut
 • Inge Maters, fysiotherapeut

Inschrijving

Telefonisch: 071 8876472, gegevens worden opgenomen en inschrijfformulier wordt gestuurd.

Email: info@anderskijkennaarkinderen.nl

inschrijfformulier: na ontvangst van uw formulier wordt uw plaatsing bevestigd

 

Like!

Share: