Verfris je kijk: 4 daagse”opfris” module sensorische informatieverwerking

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, Opleidingen

Tags:
cursus, ergotherapeut, gevorderden, informatieverwerking, kinderfysiotherapeut, logopedist, opfris, opleiding, sensorische

Zoekt U een intensieve maar praktische module op maat, en heeft u al heel wat SI-kennis in uw rugzak? Kies dan voor deze cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die al wat langer een SI-module hebben gevolgd. Na jaren werkervaring is er behoefte aan een update van kennis en het delen van veranderende visies op interventie en behandelstrategieën. Uiteraard is daarbij het evidence aangestuurd werken in combinatie met best practice het uitgangspunt. Voor deze collega’s hebben we nu een 4 daagse module ontwikkeld.
” Het was een fijne cursus, ik heb heel wat opgestoken voor de begeleiding van mijn cliënten en hoop er heel wat Kinderen, ouders , leerkrachten,… mee verder te kunnen helpen! “(2020, I.B)”

Deze module is geen opfrismodule jullie moeten het een gevorderden module gaan noemen!” (2019, M.B)

Fijn dat er zoveel tijd is voor vragen en eigen casuïstiek en dat je net dat extra stapje in het proces van klinisch redeneren gaat maken” (l.v.E 2019)

“Heerlijk om weer eens een cursus te doen waar ik vandaan kom met gevoel een extra stap te hebben gemaakt. SI, ik kon er niks mee en nu heb ik er weer grip op en krijg ik zin om er weer mee aan de slag te gaan! (2019,J.A)” 

Deze module is voor therapeuten die al langer geleden een sensorische informatieverwerkingsmodule  hebben gevolgd bij AKK of andere opleidingen. Na jaren werkervaring is er behoefte aan een update van kennis en het delen van veranderende visies op interventie en behandelstrategieën. Uiteraard is daarbij het evidence aangestuurd werken in combinatie met best practice het uitgangspunt. Voor deze collega’s hebben we de 4 daagse module Verfris je kijk! ontwikkeld.

Wij kiezen voor kleine groepen deelnemers om zo aandacht te kunnen blijven hebben voor individuele ontwikkelingen. Er is tijd en aandacht voor de inbreng van individuele vragen ten aanzien van onderzoek en casuïstiek. We hanteren binnen deze module een methodisch handelingsplan om het proces van klinisch redeneren te ondersteunen. Wij doen er alles aan om de groepen multidisciplinair samen te stellen zodat onderlinge expertise kan worden aangevuld en uitgewisseld.

Iedere deelnemer brengt voor de start van deze module minimaal 4 vragen in die hij/zij graag beantwoord wil zien in deze module. Deze zullen waar mogelijk worden verwerkt in de bestaande lessen of de vrije ruimte binnen de module.

Doelen van de module:
De deelnemer;

Kent de neuropsychologische processen, nieuwe inzichten op basis van onderzoek, die relevant zijn voor de sensorische informatieverwerking in het brein en kan deze kennis in het proces van klinisch redeneren inzetten om behandelstrategieën te onderbouwen

 • Maakt een gemotiveerde keuze uit onderzoeksinstrumenten er zijn en kent de mogelijkheden en beperkingen
 • Maakt een sensorisch kansen en kwetsbaarheden profiel op basis van de vernieuwde Sensory Profile en kent de verbijzondering voor kinderen met ASS en kinderen met een verstandelijke beperking
 • Hanteert het methodisch handelingsplan in het interventieproces
 • Kent het A-SECRET model en kan dit gebruiken in het dagelijks (be)handelen en begeleiden
 • Typeert een sensorisch waardevolle omgeving
 • Beschrijft de karakteristieken van de Goal Attaiment Scale en beredeneert de mogelijkheden in het behandeltraject
 • Kent interview technieken en past deze toe in de onderzoeksfase (2-typical day interview, het Sensory History en Parent-Centered interview ) De therapeut kan deze afnemen en relateren aan de zorgvraag
 • Kent de Borstel en gewrichtsdruk techniek. Maakt op basis van evidence en best practice samen met de ouders een overwogen keuze voor de inzet van deze techniek in het behandelproces.
 • Past het zintuiglijk activiteiten programma (ZAP) in samenspraak met ouders zo toe dat participatie in diverse activiteiten van het dagelijks leven wordt ondersteund.
 • Kent het matrix model en kan dit toepassen in de praktijk
 • Maakt de gekozen behandelstrategieën op basis van klinisch redeneren voor anderen transparant
 • Integreert de sensorische informatieverwerking in discipline gerichte zorgvragen

Algemene Informatie
Organisatie: Anders Kijken naar Kinderen
Oude Vest 91

2312XT

Leiden

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

Contact:

Inhoudelijke vragen: Miriam Hufen (ergotherapeut)
Organisatorische vragen: Annemieke Caminada

e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Telefoon 071 8876472

Doelgroep: Ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten die al wat langer geleden en aantoonbaar een minimaal 6 daagse module Sensorische Informatieverwerking (destijds wellicht sensorische integratie) hebben gevolgd. Deelnemers kennen de Sensory Profile (SP), kunnen deze scoren en uitwerken. De update voor de nieuwe Sensory Profile lijst 4-12 jaar is geen voorwaarde voor deelname, deelnemers moeten deze wel kunnen scoren en interpreteren. Deelnemers die kiezen voor deze module werken aan persoonlijke dossiervorming door het uitwerken van casuïstiek ondersteund met audio-visueel materiaal, lesvoorbereidingen aan de hand van studievragen, het presenteren van casuïstiek en het uitwerken van opdrachten. Wij sluiten met behulp van deze dossiervorming aan op een gevorderden niveau waarbij wij zoveel mogelijk ruimte willen creëren voor individuele vragen en ontwikkelingen. Twijfel je of deze module aansluit? Bel dan naar ons, of stuur een email zodat we contact met je kunnen opnemen en kunnen afstemmen op je vragen.

 

2022:          9 februari, 15 maart, 14 april en 11 mei (vol)

2022/23     22 november, 13 december, 18 januari en 1 februari

Locatie: Oude Vest 91 te Leiden

Kosten: €600,- inclusief cursusmateriaal lunch, koffie en thee. Exclusief Sensory Profile.

Accreditatie: Deze module is voor ergotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten met 33 punten geaccrediteerd. Voor kinderfysiotherapeuten is deze module met 33 punten geaccrediteerd bij het Keurmerk en met 27 punten bij het KNGF.

literatuur :

 • Autisme en zintuiglijke problemen I.van Berckelaer Onnes, Steven de Grieck, Miriam Hufen
 • No longer A SECRET van L. Miller.

Docenten Wij stemmen het docenten team af op de samenstelling van de groep en de vooraf ingeleverde vragen zodat we docenten met expertise kunnen inzetten. Voor deze module zijn de volgende docenten beschikbaar:

 • Miriam Hufen; ergotherapeut,
 • John Bos; neuropsycholoog

 

NRTO/CRKBO AKK is geregistreerd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en CRKBO geregistreerd en derhalve vrijgesteld van BTW onderwijs activiteiten verzorgen.

Inschrijven  Inschrijven kan de website of door het sturen van een email naar info@anderskijkennaarkinderen.nl. Wij sturen dan een inschrijfformulier.

Locatie www.ov91.nl ; Oude vest 91 te Leiden

Voorwaarden:  Op al onze opleidingen en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op de website https://www.anderskijkennaarkinderen.nl

Leerlijnen en doelstellingen

Kennisleerlijn, Onderzoeks en Vaardigheden en Communicatie leerlijn:

De deelnemer:
>Kennisleerlijn:

 • Beschrijft de neuropsychologische processen die relevant zijn voor de sensorische informatieverwerking en past deze toe in het onderbouwen van interventiestrategieën
 • Onderkent de veranderingen in SI behandelvisies en kan deze relateren aan wetenschappelijk onderzoek en best practice
 • Motiveert op basis van wetenschappelijk onderzoek de veranderde inzichten in de behandeling van Sensorische Informatieverwerkingsproblemen
 • Beschrijft de zintuigen en de prikkelverwerking vanuit de zintuigen in relatie tot de normale of verander(en)de ontwikkeling en relateert deze aan de meest recente wetenschappelijke inzichten

Analyse leerlijn:
De deelnemer:

 • Weet welke onderzoeksinstrumenten er zijn en kent de mogelijkheden en beperkingen;
 •  Maakt op basis van de vernieuwde Sensory Profile kansen en kwetsbaarheden profielen en kent de verbijzondering voor kinderen met ASS en kinderen met een verstandelijke beperking
 • Motiveert welke onderzoeksinstrumenten wanneer en waarom worden gekozen
 • Maakt een onderbouwde keuze uit interviewtechnieken in het analyse proces (2-typical day interview, het Sensory History en Parent-Centered Interview ). De therapeut kent de waarde van deze technieken en kan de uitslagen relateren aan de zorgvraag
 • Formuleert op basis van observaties en onderzoek hypotheses

Vaardigheden leerlijn:
De deelnemer:

 • Motiveert en onderbouwt het therapeutisch handelen met behulp van klinisch redeneren en het methodisch handelingsplan
 • Creëert functionele en participatiegerichte behandeldoelstellingen
 • Hanteert het A-SECRET model in het (be)handelen en begeleiden
 • Ontwerpt in samenspraak met ouders en/of leerkrachten een sensorisch waardevolle omgeving in de thuis- of schoolsituatie
 • Past op basis van de zorgvraag een Goal Attainment Scaling toe
 • Beschrijft de mogelijkheden en beperkingen van de Borstel en Gewrichtsdruk techniek en beredeneert de toepasbaarheid van deze  techniek op basis van evidence en best practice. Kiest in samenspraak met ouders voor het (wel of juist niet!) inzetten van deze techniek in het behandelproces
 • Past het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP) zo toe dat participatie in diverse activiteiten van het dagelijks leven wordt voorbereid of ondersteund;
 • Past het matrix model toe in het dagelijks leven van het kind; kan het matrix model relateren aan het ZAP
 • Maakt het eigen behandelproces inzichtelijk en kan de gekozen behandelstrategieën op basis van klinisch redeneren voor anderen transparant maken
 • Integreert de sensorische informatieverwerking in discipline gerichte zorgvragen.

Communicatie leerlijn
De deelnemer:

 • Werkt samen met ouders en kan de sensorische informatieverwerking voor hen toegankelijk maken
 • Onderbouwt op basis van evidence of best-practice de gekozen begeleidingsstrategie

2*Werkvormen:

 • Interactieve colleges: De kennis gerelateerde lessen zullen in college vorm gegeven worden waarbij kennis en ervaring kunnen worden ingebracht vanuit de deelnemers waardoor de theorie meteen verwerkt kan worden in praktische casuïstiek vragen.
 • Werkcolleges: voor de verwerking van de theoretische kennis naar de praktijk wordt gekozen voor discussiegroepen, het uitwerken en bespreken van casuïstiek opdrachten en werkcolleges waarin we opdrachten in de groep uitwerken.
 • Thuisopdrachten; in deze module zijn opdrachten verwerkt die thuis kunnen worden voorbereid

Certificaat
De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

 • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is aanwezigheid op de 4 lesdagen, het zelfstandig en actief  uitwerken van portfolio opdrachten en het schriftelijk reflecteren op portfoliocompetenties. Als door omstandigheden de portfolio opdrachten niet kunnen worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden. Alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en portfolio opdrachten worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld en in de les besproken. Als door onvoorziene omstandigheden een dagdeel gemist wordt mag dit ingehaald worden op een andere module of kan de cursusleider als dit mogelijk of wenselijk is een vervangende opdracht geven.
 • Indien de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn geen kosten verbonden. Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo spoedig mogelijk met de cursusleider en geeft een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld.

 

Like!

Share: