Module anders kijken naar 0-2 jarigen; zintuigen en sensorische informatieverwerking

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, Opleidingen

In deze module wordt er anders gekeken naar 0-2 jarigen. De relatie tussen sensori-motorische informatieverwerking en de ontwikkeling van het brein is inmiddels door wetenschappelijk onderzoek ruimschoots onderbouwd. Zintuigen liggen aan de basis van een zich ontwikkelend kinderbrein. Iedere baby en iedere ouder heeft een eigen sensorisch profiel; deze profielen kunnen in de wederzijdse communicatie matchen of juist een uitdaging vormen. De therapeut kan de normale en verander(en)de sensori-motore ontwikkeling van 0-2 jarigen beschrijven en in kaart brengen en maakt sensori-motore kansen en kwetsbaarheden profielen. De zintuigen spelen in de normale ontwikkeling een belangrijke rol in de regulatie. Baby’s hebben weinig mogelijkheden tot zelfregulatie ze zijn afhankelijk van co-regulatie door de ouder/verzorger. Deze co-regulatie verloopt via de zintuigen! In samenspraak en samenwerking met de ouder(s) worden modulatie strategieën afgestemd om het persoonlijk profiel van de ouder en het kind. Deze cursus is bestemd voor ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en logopedisten die bij voorkeur met 0 tot 2-jarigen werken.
Cursus Instituut Anders Kijken naar Kinderen heeft in 2013 de module Anders kijken naar 0-2 jarigen ontwikkeld. Op basis van evidence en expert opinion kan de deelnemer de sensorische informatieverwerking accentueren in de kennis over de normale en een zich veranderende ontwikkeling, de analyse van de zorgvraag, onderzoek, en behandeling/begeleiding, dit altijd in samenwerking met de ouders en bij voorkeur in de natuurlijke context. De module komt hierin tegemoet aan de vraagstellingen vanuit de diverse paramedische werkvelden.

De deelnemer kan de relatie leggen tussen sensorische-motorische  informatieverwerking en de ontwikkeling van het brein. Deze is inmiddels door wetenschappelijk onderzoek ruimschoots onderbouwd. Het is de basis voor de ontwikkeling van het jonge kind in de ruimste zin van het woord. De deelnemer weet de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de neuropsychologie te benoemen.

Sensorische informatieverwerking en regulatie zijn aan elkaar gerelateerd en beïnvloeden de ouder kind relatie. De relatie tussen ouder en kind kan zich ontwikkelen mede dankzij zintuigsystemen die zowel door het kind als de ouder(s) worden ingezet. Iedere baby en iedere ouder heeft zijn eigen sensorisch profiel; deze profielen kunnen in de wederzijdse communicatie matchen of juist een uitdaging vormen. Na deze module herkent de deelnemer ondermeer de sensorische profielen en kan deze verwerken in interventie strategieën.
Interventiestrategieën zijn altijd gekoppeld aan de functionele activiteiten van elke dag. De deelnemers hanteren een familie gerichte benadering en relateert de Sensorische Informatieverwerking aan bewegen en bewogen worden en aan de normale en zich veranderende ontwikkeling, regulatie, affect/emoties , slapen, voeding/voedingsverwerking, interactie/communicatie en spel.

Leerlijnen en doelstellingen

Kennisleerlijn:

De deelnemer:

 • beschrijft de normale sensori-motorische ontwikkeling in utero en en van 0-2 jaar
 • kan de ontwikkeling van de zintuigsystemen in relatie tot het zich ontwikkelende babybrein zowel voor als na de geboorte beschrijven
 • kent de richtlijnen gastro-oesofageale reflux, excessief huilen, veilig slapen en preventie wiegendood, vroeg en SGA geboren kinderen.
 • kan vanuit een zintuiglijk perspectief de ouders ondersteunen in de regulatie van hun kind
 • herkent dysregulatie bij het kind
 • kent de begrippen zelfregulatie, co-regulatie en interactie regulatie
 • kent het kwadranten model van Winnie Dunn als diagnostisch model en kan dit toepassen
 • kent het matrixmodel van Pierce, bewerkt door P.Oeter, en kan dit toepassen
 • kan sensorische profielen van kinderen en ouders relateren aan temperament
 • kent de uitgangspunten van het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP)
 • kent de verschillende modulatie technieken

Analyseleerlijn:

De deelnemer kan:

 • op basis van de Infant Toddler Sensory Profile (ITSP) een zintuiglijk kansen- en kwetsbaarheden profiel maken
 • een 2-typical day interview afnemen, uitwerken en relateren aan de zorgvragen van de ouders
 • het bewegingsgedrag observeren en onderzoeken in een functionele context, samen met de ouder(s)
 • de regulatiestrategieën van het jonge kind herkennen in de context

Vaardighedenleerlijn:

De deelnemer:

 • past het methodisch handelingsplan toe en beantwoordt de zorgvraag
 • stemt zintuiglijke informatie af op het profiel van het kind en de ouder
 • integreert sensori-motorische informatie in de behandeling
 • maakt een juiste materiaalkeuze om een sensorisch waardevolle omgeving te creëren
 • past het matrixmodel toe in de behandeling
 • kan materialen en middelen aanpassen aan het profiel van het jonge kind
 • kan samen met de ouders modulatiestrategieen toepassen
 • past de informatie uit de richtlijnen zoals uitgegeven door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) toe
 • zet het matrixmodel in tijdens de interventie
 • formuleert het evaluatieproces
 • relateert voedingsproblemen aan dysregulatie

Communicatie leerlijn:

De deelnemer:

 • kent kansen en kwetsbaarheden vanuit het eigen sensorisch profiel in relatie tot anderen
 • creëert de juiste context voor het anamnestisch gesprek
 • werkt respectvol samen met ouders en kind
 • formuleert samen met de ouder de doelstellingen voor de interventie en legt deze schriftelijk vast.

 

Contact: Leiding: Miriam Hufen (ergotherapeut), Greet Wagemaker (kinderfysiotherapeut).

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada

Doelgroep: Ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en logopedisten die bij voorkeur met 0- 2 jarigen werken.

Aantal deelnemers: Minimaal 6 maximaal 16

Docenten: Greet wagemaker (kinderfysiotherapeut), Miriam Hufen (ergotherapeut), John Bos (neuropsycholoog), Natasja van Kollenburg (IMH specialist) , Anita van Eeden (preverbaal logopedist), Fleur Sikkinghe (preverbaal logopedist)

Data 2018: 6, 7, 17 en 18 september, 5 oktober, 9,15 en 19 november, 8 en 31 januari 2019 (VOL)

Data 2019: 26&27 maart, 15&16 april, 21 mei, 6&7 juni, 20&21 juni, 2 juli (VOL)

Locatie: Oude Vest 91 te Leiden

Prijs: €1840-, inclusief cursusmateriaal , koffie/thee en lunch. Exclusief verplichte literatuur

Accreditatie:

Deze module is geaccrediteerd met 113 punten KNGF register kinderfysiotherapie en met 85 punten voor de ergotherapeuten en logopedisten

literatuur Verplicht:

 • Infant Toddler Sensory Profile; handleiding, vragenlijsten en scoreformulieren (Pearson Assessment)
 • Leven met Sensaties ; W. Dunn

Aanbevolen:

 • Ontwikkelingsgerichte zorg voor de pasgeboren baby; J.M.Wielenga, I.J. Harkes Drielsma

Organisatie: Anders Kijken naar Kinderen

Oude Vest 91
2312XT
Leiden

Telefoon 071 8876472
Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl
e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Inschrijving: Inschrijven kan via de website of door het sturen van een email met uw gegevens. Wij sturen u een inschrijfformulier. Op al onze modules zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze website.

Wij zijn CRKBO geregistreerd en lid van de NRTO.

Certificaat
De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

 • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is deelname aan alle cursusdagen, en actief  uitwerken van portfolio opdrachten en het schriftelijk reflecteren op portfoliocompetenties. Het gezamenlijk uitwerken van een eindopdracht en een bijbehorende presentatie. Als door omstandigheden de portfolio opdrachten en/of de eindopdracht niet kunnen worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden. Alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en portfolio opdrachten worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld en in de les besproken.
 • Indien de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn geen kosten verbonden.

 

Like!

Share: