Module sensorische informatieverwerking in de vroege ontwikkeling; anders bekeken

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, Opleidingen

In deze module wordt er anders gekeken naar 0-2 jarigen. De relatie tussen sensori-motorische informatieverwerking en de ontwikkeling van het brein is inmiddels door wetenschappelijk onderzoek ruimschoots onderbouwd. Zintuigen liggen aan de basis van een zich ontwikkelend kinderbrein. Iedere baby en iedere ouder heeft een eigen sensorisch profiel; deze profielen kunnen in de wederzijdse communicatie matchen of juist een uitdaging vormen. De therapeut kan de normale en verander(en)de sensori-motore ontwikkeling van 0-2 jarigen beschrijven en in kaart brengen en maakt sensori-motore kansen en kwetsbaarheden profielen. De zintuigen spelen in de normale ontwikkeling een belangrijke rol in de regulatie. Baby’s hebben weinig mogelijkheden tot zelfregulatie ze zijn afhankelijk van co-regulatie door de ouder/verzorger. Deze co-regulatie verloopt via de zintuigen! In samenspraak en samenwerking met de ouder(s) worden modulatie strategieën afgestemd om het persoonlijk profiel van de ouder en het kind. Deze cursus is bestemd voor ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en logopedisten die bij voorkeur met 0 tot 2-jarigen werken.
Nieuws!

Greet Wagemaker (kinderfysiotherapeut) en Miriam Hufen (ergotherapeut)  zijn de module “Anders kijken naar 0-2 jarigen” gestart in 2013. Speerpunten in deze module waren de nauw verbonden relatie tussen zintuigen en motoriek in de normale en veranderde ontwikkeling en mogelijkheden tot interventies binnen de sensori-motorische kansen en kwetsbaarheden in de profielen van het kind en de ouder, in hun onderlinge relatie en het ondersteunen van de ontwikkeling van zelfregulatie, co-regulatie en interactieregulatie vanuit zintuiglijke informatieverwerking als basis voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Samenwerking met ouders en respect voor het ouderschap stonden hierbij voorop.

Greet en Miriam hebben veel effort gestoken in de ontwikkeling van deze module. Greet heeft o.a. het belang van analyse van bewegingsgedrag neergezet in relatie tot prikkelverwerking en aansluitende interventie strategieën, waarbij de goede balans tussen activatie en regulatie van wezenlijk belang is.  Haar uitgebreide kennis, lange praktijkervaring  en vele jaren docentschap is van grote  waarde geweest om de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken. Miriam heeft de lessen rondom de zintuigen en prikkelverwerking ontwikkeld en daarbij steeds recente evidentie vanuit onderzoek meegenomen. Vragen  rondom huilen, slapen, drinken en eten, spel en communicatie werden dan ook vanuit een breed perspectief beantwoord. Ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en logopedisten hebben deze module samen gevolgd en elkaars kennis en ervaringen meegenomen en gedeeld in het leerproces.

Vanaf het begin is John Bos als neuropsycholoog verantwoordelijk geweest  voor het leggen van de relatie tussen zintuigen, bewegen en de ontwikkeling van het brein. Gaandeweg de modules werden er meerdere gastdocenten uitgenodigd. De module van 10 dagen is 1 tot 2x per jaar gegeven en wordt uitstekend geëvalueerd.

Na zoveel jaar samen lesgeven is er nu toch tijd gekomen voor verandering. Miriam en Greet zullen deze module niet meer samen geven; ze richten zich op het ontwikkelen van expert/intervisie dagen voor collega’s die de 0-2 jarigen hebben gevolgd.

De module zal  in een andere vorm doorontwikkeld worden. De belangrijke pijlers van de module blijven bestaan evenals de leerlijnen. Nieuwe  docenten krijgen wel de ruimte en de tijd om het curriculum een vernieuwde vorm te geven met daardoor andere accenten en uiteraard de kwaliteit die een ieder van ons gewend is.

Wij willen  Greet van harte bedanken voor haar inzet ook op de modules logopedie en SPD en de vruchtbare samenwerking die de afgelopen 5 jaar tot deze mooie leerzame module heeft geleid en veel collega’s blijvend “anders” heeft laten kijken! We zien uit naar de te ontwikkelen expert dagen.

De vernieuwde module: “sensorische informatieverwerking in de vroege ontwikkeling; anders bekeken”:

De module Anders kijken naar 0-2 jarigen wordt opgevolgd door de module Sensorische Informatie in de vroege Ontwikkeling, anders bekeken. De ontwikkeling hiervoor is inmiddels in volle gang.  De basis van deze nieuwe module blijft de combinatie van evidence en expert opinion.

De deelnemer kan de sensorische informatieverwerking accentueren in de vroege ontwikkeling van het kind. In de fases van  analyse van de zorgvraag tot het onderzoek, en de behandeling/begeleiding, blijft de  samenwerking met ouders en dit bij voorkeur in de thuissituatie cruciaal. Kijken en begeleidem vanuit de sensorische informatieverwerking in relatie tot bewegend functioneren biedt ouders nieuwe en wellicht andere kansen in de ondersteuning van hun kind.

De deelnemer relateert de senso-motorische  informatieverwerking aan de ontwikkeling van het brein. Deze relatie is in wetenschappelijk onderzoek ruimschoots aangetoond.  Deze verwerking is de basis voor de ontwikkeling van het jonge kind  in de ruimste zin van het woord. De evidentie voor vroege senso-motorische interventie groeit. Vroeg begonnen is veel gewonnen. Zeker bij een veranderde ontwikkeling biedt het kijken vanuit een sensorisch informatieverwerkingsperspectief kansen in de ondersteuning van het kind en ouders.

Sensorische informatieverwerking en regulatie zijn aan elkaar gerelateerd en beïnvloeden de ouder kind relatie. De relatie tussen ouder en kind kan zich ontwikkelen mede dankzij zintuigsystemen die zowel door het kind als de ouder(s) worden ingezet. Iedere baby en iedere ouder heeft zijn eigen sensorisch profiel en temperament; deze profielen kunnen in de wederzijdse communicatie matchen of juist een uitdaging vormen. Na deze module herkent de deelnemer ondermeer de sensorische profielen en temperamenten en de match of mismatch die daardoor kan ontstaan.

Interventiestrategieën zijn altijd gekoppeld aan de functionele activiteiten van elke dag. Sensorische informatieverwerking is daarnaast altijd gerelateerd aan bewegen. In iedere dagelijkse activiteit is er sprake van prikkelverwerking. In deze module wordt de prikkelverwerking altijd benaderd vanuit een functioneel perspectief.

De deelnemers hanteren een familie gerichte benadering en relateren de Sensorische Informatieverwerking aan het bewegend functioneren en het bewogen worden. Zowel in de normale als de veranderde  ontwikkeling. De relatie met (co-)regulatie, affect/emoties , slapen, voeding en voedingsverwerking, verzorging,  interactie en communicatie en spel worden steeds gelegd.

Omdat we de module al een aantal jaren geven kunnen we nog beter afstemmen op de  vraagstellingen die we vanuit  de diverse paramedische werkvelden de afgelopen jaren zijn tegengekomen. . De module is multidisciplinair van opzet zodat ervaringen kunnen  worden uitgewisseld. Het multidisciplinaire karakter van deze module wordt in evaluaties gewaardeerd. Er is door de keuze in werkvormen en het uitgebreide begeleidende docenten team voldoende mogelijkheiod om vakgerichte vragen uit te kunnen  werken.

Leerlijnen en doelstellingen

Kennisleerlijn:

De deelnemer:

 • kent de definitie van sensorische informatieverwerking en de behandelvisie van AKK en beschrijft het verschil met “sensorische integratie therapie”
 • beschrijft de sensorische ontwikkeling in utero en en van 0-2 jaar en relateert deze aan de motorische ontwikkeling van het specifieke kind
 • beschrijft de ontwikkeling van de zintuigsystemen in relatie tot het zich ontwikkelende babybrein zowel voor als na de geboorte
 • kent de richtlijnen gastro-oesofageale reflux, excessief huilen, veilig slapen en preventie wiegendood, prematuur en dysmatuur geboren kinderen
 • Kent de nieuwste inzichten m.b.t sensorische ontwikkeling van specifieke prematuur en dysmature kinderen
 • kent de begrippen zelfregulatie en co-regulatie
 • kent het kwadranten model van Winnie Dunn als diagnostisch model en kan dit kritisch toepassen op het jonge kind
 • kent relatie tussen sensorische informatieverwerking en gehechtheid in de ouder-kind interactie
 • erkent het belang van de mogelijkheden van sensorische informatieverwerking in de regulatie, ouder-kind interactie en in de vroege ontwikkeling
 • kent de werking van de zintuigen en de verwerking van de zintuiglijke informatie in het brein.
 • Weet wat er in de literatuur wordt geschreven over sensorische informatieverwerking en vroeg kinderlijke ontwikkeling.
 • kent het DIR model en de bijbehorende ontwikkelingsfases volgens GreenspanVaardighedenleerlijn:

Analyseleerlijn:

De deelnemer:

 • maakt op basis van de Infant Toddler Sensory Profile (ITSP) een zintuiglijk kansen- en kwetsbaarheden profiel
 • neemt een 2-typical day interview af en kan dit uitwerken en relateren aan de zorgvragen van de ouders
 • observeert en onderzoekt het bewegingsgedrag in een functionele context, samen met de ouder(s)
 • herkent stress-signalen bij het jonge kind en communiceert deze afgestemd op de ouders
 • herkent de regulatiestrategieën van het jonge kind  in de context
 • relateert dysregulatie aan voedingsproblemen
 • kent de TSFI test of sensory functions in infants en de mogelijkheden van deze test
 • relateert resultaten uit kinderfysiotherapeutisch onderzoek aan de prikkelverwerking
 • Analyseert of de beweegproblematiek gerelateerd is aan reflux, voedingsverwerking, slaapproblemen.
 • kent Dunstan babytaal  in relatie tot huilen
 • kent de SEPS ; een sensorisch gerelateerd onderzoek bij voedingsproblemen van het jonge kind
 • Kent de vroegtijdige kenmerken van autisme en de relatie met prikkelverwerking.

Vaardighedenleerlijn

De deelnemer:

 • past het methodisch handelingsplan toe en beantwoordt de zorgvraag
 • ondersteunt ouders in afstemmen van zintuiglijke informatie op het profiel van het kind.
 • relateert senso-motorischeverwerking aan de normale en veranderde ontwikkeling
 • creeert een sensorisch waardevolle omgeving
 • past het matrixmodel toe in de behandeling
 • maakt een kritische keuze uit materialen en middelen op basis van evidentie en best practice, rekening houdend met bestaande richtlijnen.
 • adviseert en ondersteunt ouders ouders in de keuze voor modulatie/regulatie  strategieën o.a. mbv het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP)
 • kent mogelijkheden en beschikbare evidentie voor het dragen van kinderen bij een normale en veranderde ontwikkeling
 • adviseert de ouders  comform bestaande richtlijnen  in de verschillende inbaker mogelijkheden en technieken en benoemt contra-indicaties
 • begeleidt ouders in afgestemde baby-massage technieken
 • integreert kansen en kwetsbaarheden vanuit de  sensorische informatieverwerking in spelen, slapen, verzorging, eten/drinken, communicatie en dragen.
 • stimuleert de ontwikkeling van het kind door de sensorische informatieverwerking te  relateren aan het bewegend functioneren
 • reguleert in samenspraak met ouders de activatie en aandacht om een adequate state voor communicatie, motorische ontwikkeling, eten en spelen te creeëren
 • ondersteunt een vroegtijdige preventie van ontwikkelingsproblematiek door het afstemmen van sensomotorische kansen en kwetsbaarheden op het profiel van het jonge kind.
 • instrueert ouders in regulatiemogelijkheden en technieken
 • formuleert het evaluatieproces

Communicatie leerlijn:

De deelnemer:

 • creëert de juiste context voor het anamnestisch gesprek
 • werkt respectvol samen met ouders en kind
 • formuleert samen met de ouder de doelstellingen voor de interventie en legt deze schriftelijk vast.
 • anticipeert op de kwetsbaarheid van de jonge ouder-kind interactie in de communicatie
 • communiceert het profiel van het kind in relatie tot de zorgvraag in heldere bewoording met collega’s en ouders

Contact inhoudelijk: Miriam Hufen (ergotherapeut)

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada

Doelgroep: Ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en logopedisten die bij voorkeur met 0- 2 jarigen werken.

Aantal deelnemers: Minimaal 6 maximaal 16

Data 2020: Volgen

Locatie: Oude Vest 91 te Leiden

Prijs: €1840-, inclusief cursusmateriaal , koffie/thee en lunch. Exclusief verplichte literatuur

Accreditatie:

Deze module was geaccrediteerd met 113 punten KNGF register kinderfysiotherapie en is opnieuw aangevraagd. Voor ergotherapeuten en logopedisten worden 93,5 punten toegekend.

literatuur

 • Infant Toddler Sensory Profile; handleiding, vragenlijsten en scoreformulieren (Pearson Assessment)
 • Leven met Sensaties ; W. Dunn

Organisatie: Anders Kijken naar Kinderen

Oude Vest 91
2312XT
Leiden

Telefoon 071 8876472
Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl
e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Inschrijving: Inschrijven kan via de website of door het sturen van een email met uw gegevens. Wij sturen u een inschrijfformulier. Op al onze modules zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze website.

Wij zijn CRKBO geregistreerd en lid van de NRTO.

Certificaat
De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

 • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is deelname aan alle cursusdagen, en actief  uitwerken van portfolio opdrachten en het schriftelijk reflecteren op portfoliocompetenties. Het gezamenlijk uitwerken van een eindopdracht en een bijbehorende presentatie. Als door omstandigheden de portfolio opdrachten en/of de eindopdracht niet kunnen worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden. Alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en portfolio opdrachten worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld en in de les besproken.
 • Indien de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn geen kosten verbonden.

 

Like!

Share: