Behandelmodule sensorische informatie verwerking

Doelgroep(en):

Logopedisten, Opleidingen

In deze module leert u met behulp van kennis en inzichten vanuit de Sensorische Informatieverwerking logopedische zorgvragen te behandelen en begeleiden. Na afloop van de cursus kunt U de keuzes voor de behandelvariabelen (kindvariabelen, omgevingsvariabelen, materiaal variabelen en interactievariabelen) motiveren en onderbouwen op basis van kennis, evidence en best practice en maakt u uw eigen handelen transparant voor anderen. U beschikt over de benodigde theoretische kennis om uw handelen te kunnen motiveren en onderbouwen. Deze module is voor logopedisten die de basismodule Sensorische Informatieverwerking hebben afgerond.
Deze module is voor logopedisten die de basismodule sensorische informatieverwerking hebben afgerond. De logopedist integreert de kennis en inzichten vanuit de sensorische informatieverwerking in de begeleiding en behandeling van kinderen. De logopedist motiveert en onderbouwt de keuzes voor behandelvariabelen (kindvariabelen, omgevingsvariabelen, materiaal variabelen en interactievariabelen) op basis van kennis, evidence en best practice en maakt zijn eigen handelen transparant voor anderen.

Algemene Informatie

Organisatie:

Anders Kijken naar Kinderen
Oude Vest 91
2312XT
Leiden

Telefoon 071 8876472
Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl
e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Contact:

Inhoudelijke vragen: Miriam Hufen

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada

Data:

najaar 2016 VOL!

Doelgroep:

Logopedisten met een afgeronde basismodule sensorische informatieverwerking

Aantal deelnemers:

minimaal 8 max 16

Docenten:
Miriam Hufen (ergotherapeut), Lonneke Winters (logopedist), Karin Brinkman (logopedist), André Rietman (Ergotherapeut, GZ-psycholoog, kinderneuropsycholoog) , Tiana van Oosten (Logopedist), Rozemarijn Kuipers (logopedist), Patricia Quicken (logopedist), Andrea Bottemanne (logopedist), Anita van Eeden (logopedist), Edwin Harms (kinderfysiotherapeut, Ambulant Dienstverlener, oplossingsgericht coach), Ammelie van Beurden (haptotherapeut), Marjolein Coppens (logopedist en wetenschapper), Marion Taal (logopedist en wetenschapper), Annelies Vriends (logopedist)

Locatie:
Oude Vest 91 te Leiden

Prijs:
€1525,- inclusief cursusmateriaal , koffie/thee en lunch. Exclusief verplichte literatuur

Scholingslijnen

In de behandelmodule zijn de volgende leerlijnen en doelstellingen verwerkt:

Leerlijnen:

Kennisleerllijn:

De logopedist

 • benoemt het proces van sensorische informatie verwerking
 • kent en beschrijft het kwadranten model van W. Dunn
 • beschrijft het behandelmodel A-SECRET van L. Miller
 • kent de verschillende sensorische systemen en kan beschrijven welke functie de zintuigen (en de sensorische  informatieverwerking) hebben in de normale en veranderde ontwikkeling
 • kent de normale en veranderde ontwikkeling van de zintuigsystemen in de ontwikkeling van het kind
 • beredeneert en onderbouwd op basis van klinisch redeneren de keuzes ten aanzien van onderzoeksinstrumenten en interventie gerelateerde strategieën
 • kent neuropsychologische (verklarings)modellen in relatie tot sensorische informatieverwerkingsprocessen
 • legt op basis van neuropsychologische en ontwikkeling gerelateerde kennis de relatie  tussen S.I problemen en logopedische problemen
 • kent de mogelijkheden en beperkingen van S.I onderzoek en behandeling van kinderen met en zonder beperkingen.
 • beschrijft zowel de cognitieve als neuropsychologische verklaringsmodellen die de prikkelverwerking van kinderen met autisme spectrumstoornissen kunnen verklaren
 • onderbouwt op basis van wetenschappelijke aansturing de mogelijkheden en beperkingen van sensorische-motorische  (aangestuurde) interventies
 • legt de relatie tussen sensorische verwerking, activatie en aandacht
 • beschrijft de sensorische registratie en verwerkingsproblemen gerelateerd aan kinderen met Downsyndroom en Autisme Spectrum Stoornissen. In de DSM V worden sensorische informatieverwerkingsproblemen specifiek genoemd. De logopedist kijkt vanuit zowel cognitieve als neuropsychologische verklaringsmodellen naar sensorischeverwerkingsproblemen.
 • Kan zintuiglijke verwerking relateren aan taalverwerving en communicatie en de benoemt de rol die de zintuigen in dit proces spelen.

Analyseleerlijn:

De logopedist:

 • analyseert en onderzoekt  Sensorische Informatieverwerkingsproblemen bij kinderen
 • verwerkt de scores van de Sensory Profile (4-12 jaar) en maakt een kansen en kwetsbaarheden profiel en relateert dit aan de logopedische zorgvraag
 • doet aanvullend onderzoek naar Sensorische Informatieverwerkingsproblemen en kent de mogelijkheden en beperkingen van observaties en testen
 • neemt een sensorisch interview bij ouders af en verwerkt dit interview in de begeleidingsstrategie en de prioritering van de zorgvraag
 • ontwikkelt een methodisch handelingsplan en maakt behandelvariabelen transparant voor derden
 • legt de relatie  tussen logopedische- en zintuiglijke verwerkingsproblemen
 • kan behandelmaterialen zintuiglijk en motorisch analyseren en een weloverwogen keuze maken in het onderzoek- en begeleidingstraject

(Behandel)Vaardighedenleerlijn:

De logopedist:

 • werkt waar mogelijk samen met ouder(s), begeleiders of de leerkracht om in het dagelijks leven de zintuiglijke informatie aan te passen aan het profiel van kinderen (en begeleiders) zodat de logopedisch gerichte zorgvraag optimaal ondersteund wordt
 • maakt beredeneert een keuze uit zintuiglijk gerelateerde behandel en -begeleidingstechnieken en past deze toe in het behandeltraject van kinderen met logopedische problemen
 • past het model A-SECRET (l. Miller ) en het matrixmodel (Pearce, Wilbarger&Wilbarger) toe in de logopedische begeleiding van kinderen
 • kent de basisvragen en de basis principes van oplossingsgericht coachen
 • behandelvariabelen worden adequaat toegepast en gemotiveerd (op basis van kennis, evidence en best practise)  ingezet en geëvalueerd
 • creëert een Goal Attainment Scaling op basis van de analyse , zet behandeldoestellingen uit in een tijdlijn en evalueert deze om behandelgerichte resultaten te volgen en het behandelproces inzichtelijk te houden.
 • maakt een zintuiglijk activiteiten programma gerelateerd aan de logopedische zorgvraag voor kinderen in de thuis-, school,- en praktijk situatie aangepast aan de individuspecifieke variabelen van het kind en toegepast in functionele activiteiten van het dagelijks leven zoals contact maken en communicatie, eten en drinken spelen en leren.
 • kan de  Borstel- en Gewrichtsdruk techniek toepassen en onderbouwd de keuze voor deze behandeltechniek maken in de logopedische interventie
 • voert de Beckman Mondmassage technieken adequaat uit en weet wanneer deze ingezet kunnen worden
 • behandelt en begeleidt sensorische modulatieproblemen  in de context van de logopedische vraagstelling
 • maakt op basis van een zintuiglijke en motorische analyse een keuze voor hulpmiddelen en voorzieningen
 • creëert een sensorisch waardevolle context in relatie tot een communicatie- of voedingsdoelstelling
 • kiest in overleg met de ouders of begeleiders onderbouwd voor behandelmaterialen en middelen

Communicatieleerlijn

De logopedist:

 • communiceert de uitslagen van de Sensory Profile mondeling en/of schriftelijk met de ouders en temleden
 • creëert de context voor een 2-typical day interview of een sensory history interview en kiest weloverwogen voor de gesprektechniek die daar bij hoort
 • werkt samen met ouders en begeleiders om de effectiviteit van de logopedische interventie te versterken
 • kan mondeling en schriftelijk de keuze voor interventie strategieën onderbouwen
 • maakt het  therapeutisch handelen inzichtelijk en transparant voor anderen

Anders Kijken naar Kinderen (AKK) is in 1995 gestart met het organiseren van cursussen met betrekking tot Sensorische Informatieverwerking (SI), destijds met name voor logopedisten. In de loop der jaren heeft de doelgroep van AKK zich uitgebreid naar andere paramedische beroepsgroepen (ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, leerkrachten en groepsleiding, psychologen en pedagogen. Kortom, iedereen die werkt met baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen en een brede kijk wil hebben op de ontwikkeling, het welzijn en het welbevinden van de individu. Naast cursussen organiseren wij workshops, informatiebijeenkomsten, congressen en mogelijkheden voor individuele of groepsgerichte intervisie/supervisie. AKK kiest voor een insteek waarbij de zintuigen en de zintuiglijke informatieverwerking in een breed ontwikkelingsperspectief worden geplaatst.
Sensorische informatieverwerking is nooit een doel op zich, maar is altijd gekoppeld aan de participatie van de individu in het dagelijks functioneren. Dit kan zijn thuis, een woonomgeving, op school, op een werkplek of in de vrije tijd. De zorg of begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de persoon. Iedere ontwikkelings- en levensfase, iedere context vraagt om een andere kijk op prikkelverwerking.
Het belang van onze huidige kijk op zintuigen in de normale en veranderende ontwikkeling wordt steeds meer door wetenschap ondersteund en er wordt veel onderzoek naar en over de zintuigen gepubliceerd. Het benoemen van sensorische problemen bij Autisme Spectrum Stoornissen (SS) in de DSM 5 heeft tot erkenning van deze problematiek geleid die verder gaat dan alleen der wereld van ASS. Wetenschappelijk onderzoek naar allerlei vormen van zintuiglijke verwerking heeft mede daardoor een boost gekregen.
AKK volgt deze ontwikkelingen rondom de theorie en praktijk op de voet door het volgen van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen van internationale congressen en door werkoverleg met collega’s en wetenschappers. Wij kijken hierdoor vanuit een breed en gefundeerd perspectief naar zintuigen en Sensorische Informatieverwerking. De modules zijn gebaseerd op kennis uit de paramedische beroepen, de anatomie, de (neuro- en ontwikkelings-)psychologie, pedagogiek, gezondheidswetenschappen, neurobiologie en motorische-ontwikkelingstheorieën.
AKK zorgt doorlopend voor vernieuwing en actualisatie van kennis en vaardigheden met betrekking tot de functie en werking van de zintuigen gerelateerd aan de beroepspraktijk. We zijn betrokken bij wetenschappelijke onderzoeksprojecten (zoals bij een recent bij ZonMw ingediend project) en werken samen met professionals wereldwijd. Deze theorieën, inzichten en kennis worden gerelateerd aan de prikkelverwerking en vertaald naar de dagelijkse en functionele praktijk. Een team van docenten met verschillende professionele achtergronden draagt zorg voor de implementatie van theorie naar praktijk, maar ook voor het ondersteunen van praktisch handelen vanuit de theorie.
In het handelen van de therapeut staan functionaliteit en participatie voorop. Dat betekent dat voor de invulling van de therapie/begeleiding in onze modules zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van strategieën die ingezet kunnen worden in het dagelijks leven en bij voorkeur in de natuurlijke context. Het streven is om de cliënt zo optimaal mogelijk te laten participeren en om de ontwikkeling positief te beïnvloeden, de gezondheid en zelfredzaamheid te bevorderen, eventuele achteruitgang te voorkomen en, niet als minste, om te kunnen beleven: de kwaliteit van leven te bevorderen. Dit vraagt om een goede samenwerking met het kind (en eventueel diens ouders/verzorgers) of de volwassene en een individuele afstemming met behulp van een methodisch handelingsplan. Hierbij worden zowel bottom-up als top-down strategieën ingezet.
Het “Anders Kijken, vanuit de zintuigen en prikkelverwerking” naar de unieke mens met zijn persoonlijke sensori-motorische kansen en kwetsbaarheden biedt perspectieven in onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en hun ouders, jongeren, volwassenen en ouderen.
Ons einddoel is om deelnemers op basis van kennis vanuit zowel ‘evidence’ als vanuit ‘best practice’, onderzoeks- en interventiestrategieën aan te reiken waar weloverwogen en kritisch een keuze uit kan worden gemaakt binnen het proces van screenen, diagnosticeren en behandelen/begeleiden.

Like!

Share: