Opleiding Anders Kijken naar prikkels in de groep; Sensorische Informatieverwerking en verdiepingsmodule

Doelgroep(en):

Leerkrachten & groepsleiders, Leerkrachten & groepsleiders, Opleidingen

Tags:
hooggevoelig, klas, overgevoelig, prikkels, prikkelverwerking, school, sensorisch, sensorische opleiding klas leerkrachten, zintuigen

Iedere begeleider of leerkracht is opgeleid in het kijken naar gedrag in de klas of groep. Soms kan de oorzaak van opvallend of storend gedrag (mede) liggen in de manier waarop het kind de prikkels verwerkt. In de groep zien leerkrachten en groepsleiding het gedrag van deze kinderen in allerlei varianten voorbijkomen. Het unieke profiel maakt ieder kind bijzonder. Enerzijds biedt het hen kansen maar het kan kinderen ook kwetsbaar maken in het maken van contact, spelen, leren en het zich veilig voelen. U leert anders kijken naar het kind, naar uzelf, naar uw materialen en middelen én anders kijken naar uw groep. Dit kan de hele groep weer nieuwe kansen bieden. Deze cursus is opgezet voor professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en in de zorg: leerkrachten, groepsbegeleiders, onderwijsassistentes, psychologen, etc.
De 4 daagse module is ontwikkeld voor leerkrachten, groepsleiding en andere betrokkenen en gericht op sensorische informatieverwerking in de klas of groep. Het is een samenwerking van Anders Kijken naar Kinderen en Prikkels In De Groep.

In deze prikkel-vierdaagse leert u echt Anders Kijken…en ook anders doen! Het vraagt van de  leerkracht of groepsleiding heel wat kennis en inzicht om de sensorische (on)gevoeligheden van een kind in de groep te kunnen her- en erkennen. In deze cursus wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van de vaardigheden sensorische profielen te herkennen maar ook hoe u hier optimaal op kunt afstemmen in de begeleiding. Het geeft u een andere kijk die nieuwe kansen biedt voor begeleiding van de kinderen in uw klas of groep.

Kijken achter het gedrag:

Iedere leerkracht en begeleider is getraind in het kijken naar gedrag. Soms kan de oorzaak van opvallend of storend gedrag (mede) liggen in de wijze waarop het kind de prikkels uit zijn leer- en of leefomgeving kan verwerken. Ieder mens ontvangt de hele dag door informatie vanuit de zintuigen. Prikkels moeten allereerst waargenomen worden met de zintuigen. Het brein verwerkt al deze informatie om er betekenis aan te kunnen verlenen om zo te gaan begrijpen, contact te maken te kunnen aanpassen en te kunnen reageren of handelen. In alle activiteiten van het dagelijks leven zijn de zintuigen betrokken. Waar we natuurlijk niet aan voorbij mogen gaan is dat de zintuigen er ook zijn om te beleven, te genieten van de prikkels om ons heen!

Niet bij alle kinderen verloopt deze zintuiglijke verwerking zo vanzelfsprekend. Het kind reageert bijvoorbeeld te gevoelig op prikkels en raakt er door geïrriteerd of gaat prikkels vermijden. Het tegenovergestelde is ook mogelijk: kinderen nemen vertraagd waar waardoor informatie wordt gemist of niet op tijd wordt verwerkt waardoor ze er niet adequaat op kunnen reageren. Andere kinderen zoeken zoveel prikkels dat het dagelijks functioneren verstoord raakt. Prikkelverwerkingsproblemen worden zichtbaar in het gedrag van het kind in de klas of groep.

Kansen en kwetsbaarheden

Het in kaart brengen van de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden van het kind vormt een uitdaging die de leerkracht of begeleider een andere kijk kan geven op het functioneren van het kind binnen de groep. Ieder kind heeft een unieke manier waarop hij prikkels verwerkt. Kinderen laten een bepaalde voorkeur voor prikkels zien (ze kijken graag, raken veel aan en friemelen en frutselen, of ze bewegen veel en intensief) en ze beleven plezier aan specifieke prikkels. Daar kan u als leerkracht of groepsleider gebruik van maken in het onderwijs. Andere kinderen in de groep lijken prikkels nauwelijks op te merken en hebben veel informatie nodig om in actie te (kunnen) komen en te kunnen reageren op wat er nodig is om in het dagelijks functioneren aangepast te reageren. Dat intensievere prikkelaanbod werkt juist weer averechts bij kinderen die misschien minder prikkels aankunnen…Het optimaal aansluiten van u als leerkracht of begeleider vraagt kennis over zintuiglijke profielen van kinderen in uw groep en creativiteit om en zo optimaal mogelijke afstemming te krijgen zonder de groepsbelangen uit het oog te verliezen. Welke prikkels blokkeren het contact maken, het functioneren in de groep, het spelen en leren? In deze module kijkt u ook naar uw persoonlijke zintuiglijk profiel en hoe u dit kunt afstemmen op wat nodig is binnen uw groep.

Adequaat kunnen reageren op en vervolgens goed omgaan met kinderen met diverse sensorische profielen, betekent een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het unieke kind en het functioneren van de groep.

 

Miriam Hufen, Robert de Hoog, Ingrid van der Heijden en Sandra Stultiens

 

Verdiepings 2 daagse

Sinds vorig jaar bieden we een verdiepingscursus aan voor degenen die de prikkel4daagse al hebben gevolgd of al een brede basis hebben rondom prikkelverwerking. Noem het een vervolg, noem het doorpakken, noem het opfrissen, noem het een afterparty… wat je maar wil, maar het wordt in ieder geval leerzaam!

In deze verdiepingscursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– hoe ben je met de kennis over de sensorische informatieverwerking in de groep aan de slag gegaan? Wat heeft het jou en de kinderen/ cliënten gebracht?
– verdieping kennis van de zintuigen in relatie tot het zijn in de groep (school/ woongroep/ dagbesteding),
– bespreken van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeksresultaten binnen prikkelverwerking/ invloed omgevingsfactoren en inzet van sensorische hulpmiddelen,
– intervisie,
– bespreken van casuïstiek.
Daarnaast is er natuurlijk ook voldoende ruimte voor eigen inbreng.

Organisatie:

Anders Kijken naar Kinderen

Oude Vest 91

2312XT

Leiden

Telefoon: 071 8876472

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Prikkels in de groep

www.prikkelsindegroep.nl

 

Contact:

Inhoudelijke vragen:  Miriam Hufen, Robert de Hoog, Ingrid van der Heijden en Sandra Stultiens via info@anderskijkennaarkinderen.nl

Organisatorische vragen: Annemieke Caminada secretariaat AKK

Doelgroep:

Professionals die werkzaam zijn in onderwijs en zorg: leerkrachten, begeleiders, groepsbegeleiders, onderwijsassistentes, etc. Deze module is geaccrediteerd voor het leerkrachten register.

Aantal deelnemers:  

minimaal 12, maximaal 22

 

Data 2022: 22 januari, 12 februari, 12 maart, 23 april (vol )

17 september, 8 oktober, 5 november en 10 december

 

Data verdiepings 2 daagse: nog te plannen

 

Tijd  9.00-16.00 uur

Locatie    

Oude Vest 91 Leiden; desgewenst kan deze module ook in de vorm van één studiedag of op maat op locatie worden gegeven

Prijs  4 daagse module     

535,- euro inclusief lesmateriaal

Prijs 2 daagse verdiepings module

275,– euro inclusief lesmateriaal

Verplichte literatuur      

boek: Prikkels in de groep!; (niet inbegrepen)

Studie-uren: 

24 contacturen en 8 voorbereidingsuren

1. Doel / Scholingslijnen

 

Doel Module:

Begeleiders worden voor de uitdaging geplaatst om kinderen met een zorgbehoefte kleinschaliger en op maat te begeleiden in de groep. In iedere groep komen kinderen voor die zintuiglijke informatieverwerkingsproblemen hebben. Begeleiders zien probleemgedrag maar missen kennis op het gebied van sensorische informatieverwerking waardoor deze problemen niet altijd goed worden herkend en gedefinieerd. De kwetsbaarheden van kinderen met SI problemen vragen om een verbijzondering van de pedagogische, didactische en organisatorische aanpak in de groep om aan de onderwijs-/zorgbehoefte te kunnen voldoen.

In de cursus zijn 4 leerlijnen herkenbaar:

 1. Kennisleerlijn

De begeleider,

 • weet hoe de zintuigen informatie verwerken en welke structuren in de hersenen een rol spelen in de sensorische informatieverwerking
 • beschrijft het proces van zintuiglijke informatieverwerking
 • onderbouwt op basis van theorie zijn handelingsstrategieën

 

 1. Analyseleerlijn

De begeleider,

 • (Her)kent en benoemt sensorische modulatie problemen
 • kent het zintuiglijk profiel van de leerling en kan zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in kaart brengen
 • kent zijn eigen zintuiglijk profiel en kan dat relateren aan de eigen aanpak
 • herkent zintuiglijke problemen van kinderen individueel en kan deze relateren aan het functioneren van de groep
 1. Vaardighedenleerlijn

De begeleider,

 • Creëert een sensorische waardevolle omgeving in de groep
 • Past materialen en middelen aan aan het kind met een zorgbehoefte binnen de groep
 • Zet weloverwogen sensorische informatie in om kinderen te activeren of tot rust te brengen
 • Organiseert de ruimte en het programma voor de groep rekening houdend met de (zorg- of onderwijs) behoefte van leerlingen
 1. Communicatie

De begeleider,

 • Legt aan ouders en collega’s de relatie tussen sensorische informatieverwerkingsproblemen en gedrag in de groep uit
 • Benoemt welke aspecten bijdragen aan het vormen van een sensorisch waardevolle omgeving

Past zijn eigen communicatie stijl aan aan de sensorische behoefte van

 

Like!

Share: