Module Sensorische Informatieverwerking Voor logopedisten

Doelgroep(en):

Logopedisten, Opleidingen

Tags:
sensorische module logopedisten

module sensorische informatieverwerking voor logopedisten die met kinderen werken. Articulatieproblemen, communicatieproblemen, wederkerig contact, kritisch eetgedrag
We zijn met ons team en de logopedisten uit het werkveld in overleg geweest over de samenstelling van een zinvolle logopedie module. In de praktijk blijkt dat voor veel logopedisten een 8 a 10 daagse module teveel investering is in tijd en in geld. Het biedt meer kansen voor iedereen om de modules in een wat meer compacte vorm aan te bieden! Deze nieuw ontwikkelde 4 daagse module vormt de inleidende basis voor vervolg modules en studiedagen voor specifiek logopedisten. Zo kan ná deze inleidende cursus de module selectieve eters gebaseerd op de SOS feeding approach gevolgd worden! Daarnaast volgt een aanbod van los te volgen dagen over coaching en ouderbegeleiding, autisme en ADHD, Casuistiek intervisie, prikkelverwerking in relatie tot de spraak/taal ontwikkeling en excessief mondgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

4 daagse module: inleiding sensorische informatieverwerking en logopedie: Ben je op zoek naar een praktische module over zintuigen en prikkelverwerking die specifiek voor logopedisten en met name door logopedisten wordt gegeven? Dan is deze module wellicht een goede keuze! Deze module biedt ook toegang tot de 4 daagse module selectieve eters gebaseerd op de SOS feeding approach.

A.M(2018); ” Door deze module ben ik echt anders gaan kijken naar kinderen en zie ik weer nieuwe perspectieven in mijn logopedisch handelen en heb daardoor weer plezier in mijn werk”.

Sensorische Informatieverwerking (S.I) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Deze informatie wordt geïnterpreteerd en vormt de basis voor handelen. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De zintuigen maken beleven mogelijk.
Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door  zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Het niet onststaan van wederkerige communicatie, Articulatie problemen, kritisch eetgedrag, problemen met niet- of niet vloeiend spreken, extreem hand/mondcontact, kunnen een oorzaak hebben in een problematische of atypische sensorische informatie verwerking.
Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn worden sensorische informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren.

In deze module herken je 4 leerlijnen:

Kennisleerlijn:

De Logopedist:

 • Beschrijft het proces van sensorische informatieverwerking. Verbreedt de kennis over de zintuigen en beschrijft hoe het verwerkingsproces in het brein verloopt.
 • Breidt op basis van evidentie, wetenschappelijke publicaties en theoretische concepten kennis uit over de zintuigen en sensorische informatieverwerking in relatie tot logopedische zorgvragen.
 • Kent de prikkelverwerkingsproblemen zoals deze omschreven zijn in de DSM 5 als sub criteria bij Autisme spectrum stoornissen
 • Kent syndroom gerelateerde atypische sensorische ontwikkelingen

 Analyse leerlijn:

De logopedist:

 • Overweegt of de prikkelverwerking van invloed kan zijn op de logopedische zorgvraag.
 • Motiveert en onderbouwt welke onderzoeksinstrumenten deze gebruikt om de prikkelverwerking in kaart te brengen.
 • Hanteert het ‘Matrixmodel’, het ‘Kwadrantenmodel’ van W. Dunn en het zintuiglijk activiteiten programma in het analyse proces
 • Past de ‘Sensory Profile’ toe (een gestandaardiseerde en genormeerde oudervragenlijst) en kan deze uitrekenen, interpreteren, beoordelen en relateren aan de logopedische zorgvraag.

 Interventieleerlijn

De logopedist:

 • Implementeert de zintuigen en de sensorische informatieverwerking in het logopedisch handelen
 • Kent het model A-SECRET, en kan deze toepassen in de logopedische interventie
 • Creëert een sensorisch waardevolle omgeving en stemt de zintuiglijke input af voor een optimale activatie, communicatie, interactie, taal, eten en drinken en ondersteunt hiermee de participatie van het kind in het dagelijks leven.

 Communicatie leerlijn:

De logopedist:

 • Beschrijft de sensorische kansen en kwetsbaarheden in het logopedische verslag
 • Benoemt kansen en kwetsbaarheden in behandelvariabelen in het behandel- en begeleidingsproces en draagt deze over aan ouders.
 • Ondersteunt ouders preventief bij een atypische ontwikkeling, syndromen of beperkingen door de prikkleverwerking mee te nemen in de logopedische interventies en daardoor een optimale participatie mogelijk te maken.

Binnen de diverse leerlijnen wordt een methodisch handelingsplan gehanteerd om zo het onderzoeks- en interventieproces stapsgewijs methodologisch te kunnen doorlopen en te beschrijven.

Uitgangspunt is dat door klinisch redeneren en met behulp van het methodisch handelingsplan weloverwogen en onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot analyse en onderzoek en de te ontwerpen interventiestrategie. Zo kunnen ouders, kinderen (en andere betrokkenen) optimaal ondersteund worden waardoor participatie van het kind in het dagelijks leven optimaal gerealiseerd kan worden.

Data 2020: 21 september, 5 oktober, 26 oktober en 16 november (vol)

Doelgroep:  Logopedisten. Omdat deze module gericht is op de begeleiding van kinderen verwachten wij dat de deelnemende logopedisten ten tijde van deze module met kinderen werken of praktijk vaardigheden en onderzoek  kunnen oefenen bij vakcollega’s die met kinderen werken.

Aantal deelnemers:

Minimaal 10 Maximaal 18

Kosten:

700,- euro inclusief de lunch en cursusmateriaal. Exclusief de verplichte literatuur.

Docenten:

Karin Brinkmann, logopedist

John Bos, neuropsycholoog

Andrea Bottemanne, logopedist

Anita van Eeden, logopedist

Edwin Harms, fysiotherapeut, internbegeleider, coach

Miriam Hufen, ergotherapeut

Yvonne Verstappen, logopedist

Lonneke Winters, logopedist

Verplichte literatuur:

 • De Sensory Profile 4-12 NL vragenlijsten moeten tijdens de module gebruikt kunnen worden. Het aanschaffen van de handleiding en de vragenlijsten kan met korting bij AKK
 • Leven met sensaties van W.Dunn.

Aanbevolen literatuur:

 • Autisme en prikkelverwerking van I.van Berckelaer Onnes, S.DeGrieck, Miriam Hufen (uitgeverij boom)
 • No longer a-secret van L.J.Miller

Organisatie en inschrijving

Anders Kijken naar Kinderen

Oude Vest 91

2312XT Leiden

Telefoon: 071 8876472

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

e-mail:     info@anderskijkennaarkinderen.nl

Contact:

Inhoudelijke vragen:                     Miriam Hufen

Organisatorische vragen:             Annemieke Caminada

Accreditatie

Deze module is geaccrediteerd met 35 punten voor logopedisten

 

CRKBO en NRTO Nederland:

Anders Kijken naar kinderen in geregistreerd bij het Centraal Registratie Bureau Korte Beroepsopleidingen en gecertificeerd  bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Hier door zijn wij vrijgesteld van BTW en voldoen wij aan kwaliteitscriteria die de NRTO hanteert.

Like!

Share: