Module Sensorische Informatieverwerking Voor logopedisten

Doelgroep(en):

Logopedisten, Opleidingen

Tags:
sensorische module logopedisten

module sensorische informatieverwerking voor logopedisten die met kinderen werken. Articulatieproblemen, communicatieproblemen, wederkerig contact, kritisch eetgedrag
Ben je op zoek naar een praktische module over zintuigen en prikkelverwerking die specifiek voor logopedisten en met name door logopedisten wordt gegeven? Dan is deze module wellicht een goede keuze!

A.M(2018); ” Door deze module ben ik echt anders gaan kijken naar kinderen en zie ik weer nieuwe perspectieven in mijn logopedisch handelen en heb daardoor weer plezier in mijn werk”.

Sensorische Informatieverwerking (S.I) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Deze informatie wordt geïnterpreteerd en vormt de basis voor handelen. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De zintuigen maken beleven mogelijk.
Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door  zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Het niet onststaan van wederkerige communicatie, Articulatie problemen, kritisch eetgedrag, problemen met niet- of niet vloeiend spreken, extreem hand/mondcontact, kunnen een oorzaak hebben in een problematische of atypische sensorische informatie verwerking.
Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn worden sensorische informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren.

In deze module herken je 4 leerlijnen:

Kennisleerlijn:

De Logopedist:

 • Beschrijft het proces van sensorische informatieverwerking. Verbreedt de kennis over de zintuigen en beschrijft hoe het verwerkingsproces in het brein verloopt.
 • Breidt op basis van evidentie, wetenschappelijke publicaties en theoretische concepten kennis over de zintuigen en sensorische informatieverwerking in relatie tot logopedische zorgvragen en de bijpassende interventies uit.
 • Kent de prikkelverwerkingsproblemen zoals deze omschreven zijn in de DSM 5 als sub criteria bij Autisme spectrum stoornissen
 • Kent syndroom gerelateerde atypische sensorische ontwikkelingen
 • benoemt het proces en het belang van mond verkennen
 • Kent de relatie tussen zintuiglijke en de motorische (normale)ontwikkeling en relateert deze aan een atypische of door beperkingen veranderde ontwikkeling

Analyse leerlijn:

De logopedist:

 • Overweegt of de prikkelverwerking van invloed kan zijn op de logopedische zorgvraag.
 • Motiveert en onderbouwt welke onderzoeksinstrumenten deze gebruikt om de prikkelverwerking in kaart te brengen.
 • Maakt een sensorisch profiel waarin de kansen en kwetsbaarheden ten aanzien van de zorgvraag omschreven worden.
 • Hanteert het matrixmodel, het kwadrantenmodel van W.Dunn en het zintuiglijk activiteiten programma in het analyse proces
 • Kan in het onderzoeksproces gebruik maken van diverse semigestructureerde interview technieken (2-typical day, parent centered en sensory history)
 • Maakt op basis van de Sensory Profile én een oudergesprek een sensorisch kansen en kwetsbaarheden profiel gerelateerd aan de logopedische problematiek
 • Maakt een sensorisch dossier analyse en kan beeldopnames van participerende activiteiten in het dagelijks leven sensori-motorisch analyseren.
 • Herkent de kansen en kwetsbaarheden vanuit de sensorische informatieverwerking in de spraaktaal ontwikkeling en communicatie
 • Kan bij voedingsproblemen mede kijken en begeleiden vanuit een sensorisch-motorisch perspectief
 • Relateert het zintuiglijke profiel aan auditieve of visuele en /of motorische beperkingen
 • Past de Sensory Profile toe (een gestandaardiseerde en genormeerde oudervragenlijst) en kan deze uitrekenen, interpreteren, beoordelen en relateren aan de logopedische zorgvraag.
 • Analyseert beeldmateriaal opgenomen rondom de zorgvraag op sensorische componenten en relateert dit aan overige onderzoeksgegevens
 • Formuleert aan de hand van Sensorisch onderzoek en gerelateerd logopedisch onderzoek werkhypotheses

Interventieleerlijn

De logopedist:

 • Hanteert het methodisch handelingsplan in het stapsgewijs opbouwen van interventie strategieën
 • Implementeert de zintuigen en de sensorische informatieverwerking in het logopedisch handelen
 • Kent het model A-SECRET, het matrixmodel, het Zintuiglijk Activiteiten Programma en diverse modulatietechnieken en kan deze toepassen in de logopedische interventie
 • Kent de ASS specifieke prikkelverwerkingsproblemen en bijpassende interventiekansen voor logopedisten
 • Maakt bij eet- en drinkproblemen in het geval van sensorische modulatieproblemen een systematische opbouw aangepast aan het kind profiel
 • Ondersteunt de ouders/begeleiders in zintuiglijke afstemming waardoor communicatie en communicatie over en weer worden ondersteund
 • Integreert m.b.v. het methodisch handelingsplan sensorische informatie in het logopedisch handelen.
 • Stemt sensori-motore omgevingsfactoren, materiaal en middelen, en interactiefactoren af op het kind in zijn omgeving.
 • Ondersteunt taal, communicatie en (wederkerige)interactie met sensorisch afgestemde input en feedback en begeleidt ouders in het afwegen van keuzes.
 • Creëert een sensorisch waardevolle omgeving en stemt de zintuiglijke input af voor een optimale activatie, communicatie, interactie, taal, eten en drinken en ondersteunt hiermee de participatie van het kind in het dagelijks leven.

Communicatie leerlijn:

De logopedist:

 • Beschrijft de sensorische kansen en kwetsbaarheden in het logopedische verslag
 • Ondersteunt het kind, ouders en andere betrokkenen in het zintuiglijk afstemmen en ondersteunen van wederkerige communicatie, eten en drinken en andere participerende activiteiten.
 • Maakt kennis met de kracht van oplossingsgerichte coaching in de logopedische praktijk
 • Maakt het eigen therapeutisch handelen voor anderen transparant en onderbouwt het proces van klinisch redeneren vanuit evidentie, best practise en kennis.
 • Benoemt kansen en kwetsbaarheden in behandelvariabelen in het behandel- en begeleidingsproces en draagt deze over aan ouders.
 • Ondersteunt ouders preventief bij een atypische ontwikkeling, syndromen of beperkingen door de prikkleverwerking mee te nemen in de logopedische interventies en daardoor een optimale participatie mogelijk te maken.

Binnen de diverse leerlijnen wordt een methodisch handelingsplan gehanteerd om zo het onderzoeks- en interventieproces stapsgewijs methodologisch te kunnen doorlopen en te beschrijven.

Uitgangspunt is dat door klinisch redeneren en met behulp van het methodisch handelingsplan weloverwogen en onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot analyse en onderzoek en de te ontwerpen interventiestrategie. Zo kunnen ouders, kinderen (en andere betrokkenen) optimaal ondersteund worden waardoor participatie van het kind in het dagelijks leven optimaal gerealiseerd kan worden.

 

Organisatie en inschrijving

Anders Kijken naar Kinderen

Oude Vest 91

2312XT Leiden

Telefoon             071 8876472

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

e-mail:     info@anderskijkennaarkinderen.nl

Contact:

Inhoudelijke vragen:                      Miriam Hufen

Organisatorische vragen:             Annemieke Caminada

Data: 11 oktober, 8 november, 22 november, 9 december, 8 januari, 5 en 6 februari, 15 februari, 3 maart en 24 maart

Doelgroep:

Logopedisten. Omdat deze module gericht is op de begeleiding van kinderen verwachten wij dat de deelnemende logopedisten ten tijde van deze module met kinderen werken of praktijk vaardigheden en onderzoek  kunnen oefenen bij vakcollega’s die met kinderen werken.

Aantal deelnemers:

Minimaal 12 Maximaal 20

Kosten:

1865 euro inclusief de lunch en cursusmateriaal. Exclusief de verplichte literatuur.

Docenten:

Karin Brinkmann, logopedist

John Bos, neuropsycholoog

Andrea Bottemanne, logopedist

Anita van Eeden, logopedist

Edwin Harms, fysiotherapeut, internbegeleider, coach

Miriam Hufen, ergotherapeut

Yvonne van Verstappen, logopedist

Lonneke Winters, logopedist

Verplichte literatuur:

 • De Sensory Profile 4-12 NL vragenlijsten moeten tijdens de module gebruikt kunnen worden. Het aanschaffen van de handleiding en de vragenlijsten kan bij AKK
 • Het boek: leven met sensaties van W.Dunn.

Aanbevolen literatuur:

 • Autisme en prikkelverwerking; I.van Berckelaer Onnes, S.DeGrieck, Miriam Hufen (uitgeverij boom)
 • Boek; No longer a-secret L.J.Miller

Certificering

De module is met 95 punten geaccrediteerd voor logopedisten.

CRKBO en NRTO Nederland:

Anders Kijken naar kinderen in geregistreerd bij het Centraal Registratie Bureau Korte Beroepsopleidingen en gecertificeerd  bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Hier door zijn wij vrijgesteld van BTW en voldoen wij aan kwaliteitscriteria die de NRTO hanteert.

Like!

Share: