Coaching of behandelen: Kijk eens oplossingsgericht!

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, Opleidingen

Tags:
coachen, edwin, ergotherapeut, harms, kinderfysiotherapeut, logopedist, oplossingsgericht

Hoe breng ik informatie over op de mensen om de cliënt heen, hoe krijg ik de omgeving zo ver om samen met de cliënt aanpassingen te maken om de interventie beter te laten verlopen, hoe kan ik cliënten uitnodigen zelf over oplossingen na te denken? Hoe zet ik de zorgvraag om in een doel waarvoor de cliënt gemotiveerd is? Hoe krijg ik de cliënt, ouders, leerkrachten en groepsleiding betrokken?
Na deze vierdaagse module kan de therapeut de basisprincipes van communicatie in relatie tot verschillende klantrelaties beschrijven, herkent de therapeut de verschillende leerstijlen en het effect hiervan op de communicatie en coacht ouders, leerkrachten en de cliënt vanuit het oplossingsgericht werken. Tijdens de module is er ruimte om de kennis te koppelen aan de eigen praktijk, zodat deze module voor therapeuten uit diverse werkvelden passend is.
Coaching als interventiestrategie bij kinderen en volwassenen met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen.

Door de jaren heen is er al veel veranderd in het werkveld van de paramedisch therapeut. Dit geldt niet alleen voor het werk in de eerste, maar ook in de tweede of derde lijn. De patiënt ontwikkelde zich meer tot klant (cliënt) met eigen ideeën en wensen. De therapeut is niet meer de alwetende deskundige die de patiënt van zijn klachten af helpt.Derhalve past deze module goed in het ICF model.

De financiële druk op het gezondheidszorgstelsel en de veranderende rol van de geldverstrekkers, de ziektekostenverzekeraars maakt dat langdurig behandelen, zoals in de vorige eeuw nog wel eens kon gebeuren, er nu niet meer bij is. Het Evidence Based behandelen is het startpunt in de interventie. Behandelingen moeten effectief en (het liefst) kortdurend zijn. Behandeldoelen zijn steeds meer participatie gericht. Uit onderzoek wordt duidelijk dat die resultaten niet alleen in de behandelkamer behaald kunnen worden. Er is meer voor nodig, soms zelfs een verandering van levensstijl. De cliënt moet in beweging komen en waar mogelijk  zelf aan de slag gaan met zijn of haar klacht of zorgvraag. Soms moet de omgeving van de cliënt in beweging komen zoals bij jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Zonder samenwerking met ouders, het gezin of de omgeving waarin de cliënt woont of leert blijken behandeldoelen minder goed behaald te worden.
De tendens dat kinderen meegenomen worden in het bepalen van de behandeldoelen, ontwikkelt zich steeds meer en de eerste onderzoeken waaruit blijkt dat dit een efficiënte manier van werken is zijn verschenen.

Welke therapeutische vaardigheden hebben we nodig om kinderen en volwassenen in onze behandelpraktijk uit te nodigen in beweging te komen?

Therapeuten zijn probleemgericht en oplossingsgericht  opgeleid en opgegroeid met de gedachte dat zij problemen voor de cliënt moeten oplossen. Uit de anamnese moet duidelijk worden wat de klacht is en hoe deze zich ontwikkeld heeft en tevens worden de verwachtingen van de patiënt worden besproken. Waar we mogelijk aan voorbijgaan wordt zijn de ideeënwensen en kansen vanuit de cliënt zelf. Wat zijn de oplossingen die de cliënt (het kind en zijn ouders) zelf al bedacht heeft/hebben? In welke situaties zijn de klachten minder of misschien zelfs niet aanwezig, is er al ervaring in hetgeen dat werkt? De benadering is positief en oplossingsgericht  in plaats van probleemgericht zoals veel therapeuten gewend zijn.

Dit vraagt om een veranderende therapeutische houding die zich kenmerkt door samenwerken, communicatie en coachen. De patiënt is cliënt geworden en samenwerkingspartner en wordt uitgenodigd om in beweging te komen. Dit blijkt het meest efficiënt te werken als  de oplossingen bij de cliënt passen en bij voorkeur uit hem of haar zelf komen. Dit lijkt een logische gang van zaken maar blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.
Er worden om doelen te bereiken “tiplijstjes” en oefeningen meegegeven maar deze worden beperkt, tijdelijk of niet uitgevoerd, huiswerkopdrachten komen niet uit de verf, communicatieschriftjes worden niet gelezen. Ouders zetten hun kind af bij de voordeur van de praktijk en halen het  en na een half uur therapie weer op. Je vraagt je af hoe efficiënt de behandelingen doorwerken in de thuissituatie. De aangedragen oplossingen en goedbedoelde adviezen en tips leveren niet de verwachtte resultaten op .
Door het inzetten van coaching strategieën wordt de cliënt vanuit zijn eigen vraagstellingen begeleid naar oplossingen. Doordat de oplossingen en doelen vanuit de cliënt zelf komen wordt de cliënt eigenaar van deze oplossing en voelen zij meer motivatie en verantwoordelijkheid voor het slagen ervan.

Doelstellingen:

Deze module is ontstaan vanuit vragen uit onze diverse  opleidingen;
-‘Op welke manier kan ik ouders of verzorgers betrekken in de zorgvraag van de cliënt?’
– ‘Hoe krijg ik het cliëntsysteem in beweging om zelf deel uit te maken van de oplossing van de zorgvraag?
– ‘Hoe kunnen wij cliënten coachen om over hun eigen oplossingen en mogelijkheden om te participeren in het dagelijks leven na te denken?’
– ‘Welke leidende literatuur is er beschikbaar met betrekking tot coaching?’
– ‘Welke strategieën kan ik ontwerpen om cliënten en verzorgers actief betrokken te krijgen bij de zorgvraag?’
– ‘Hoe kan ik coaching strategieën implementeren in mijn handelen als therapeut?’

AKK biedt een vierdaagse oplossingsgerichte coaching module aan die je uitnodigt op deze praktische vragen een antwoord te vinden. Dit vraagt om een meer coachende houding vanuit de therapeut. Een Evidence Based oplossingsgerichte benadering die binnen deze module de basis vormt is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Door de cliënt de verantwoordelijkheid te geven voor zijn of haar eigen proces en ook het succes te wijten aan eigen acties worden resultaten beter behaald. Uiteraard brengt de therapeut in dit traject zijn expertise en ervaring mee en vervangt het coachen niet alle hands-on benaderingen.
Door het inzetten van coaching strategieën wordt de cliënt vanuit zijn eigen vraagstellingen begeleid naar oplossingen. Doordat de oplossingen en doelen vanuit de cliënt zelf komen wordt de cliënt eigenaar van deze oplossing en voelen zij meer motivatie en verantwoordelijkheid voor het slagen ervan.

Na deze vierdaagse module:

 • Kent u de basisprincipes van communicatie in relatie tot verschillende klantrelaties en kunt u deze toepassen;
 • Kent u leerstijlen en het effect hiervan op communicatie;
 • Kunt u coaching technieken toepassen vanuit het oplossingsgericht werken en dit integreren in uw therapeutisch handelen
 • Bent u op de hoogte van recente inzichten en ondersteunende literatuur.

 

Doelgroep
Ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten.

B1 Globale inhoud

In de module komen drie diverse leerlijnen naar voren, namelijk: kennis, analyse en vaardigheden.
Inhoud van de diverse leerlijnen is als volgt:

Kennis:

De deelnemer :

 • onderkent en beschrijft aspecten van communicatie en weet effectieve communicatie in de beroepspraktijk toe te passen
 • beschrijft de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken en kent het verschil met probleemgericht denken
 • herkent verschillende klantrelaties  en benoemt het effect van deze relaties op het therapeutisch begeleiden
 • kent mogelijkheden van de cirkeltechniek

Analyse leerlijn:

De deelnemer:

 • kent zijn eigen leerstijl en relateert deze aan het tehrapeutisch handelen
 • analyseert de communicatiestijlen te analyseren en toe te passen in het therapeutisch handelen/begeleiden
 • leert de verschillende klantrelaties te herkennen en zijn therapeutisch handelen daarop aan te passen
 • analyseert de wijze waarop een (bewegings)vraag benaderd wordt en relateert deze aan de zorgvraag
 • onderkent het effect van het stellen van oplossingsgerichte vragen in het therapeutisch proces
 • analyseert in samenwerking met de cliënt (en/of zijn ouders)  de deelvaardigheden die de cliënt of de ouder nodig heeft om de gewenste vaardigheid te ontwikkelen

Vaardigheden leerlijn:
De deelnemer:

 • past de basisprincipes van communicatie toe in gesprekken met kinderen, ouders / verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen
 • zet bewust en onderbouwd communicatie technieken in in de therapeutische interventie
 • creëert weloverwogen meer of minder ruimte door bewust gespreksinterventies in te zetten, aangepast aan het therapeutische behandeldoel
 • ontwikkelt de vaardigheid om de juiste vragen te stellen passend bij de beginselen van het oplossingsgericht werken.
 • kan oplossingsgerichte technieken toepassen tijdens gesprekken met de cliënt en de betrokkenen om de volgende stap te kunnen zetten in het bereiken van het behandeldoel
 • herkent in het eigen handelen een probleemgerichte of oplossingsgerichte focus en stelt deze desgewenst bij
 • kan de schaalvraag en de wondervraag tijdens gesprekken bewust inzetten en de cirkeltechniek toepassen in de begeleiding van met cliënten bij het bepalen en halen van doelstellingen
 • kan de cliënt vanuit een oplossingsgerichte benadering zo coachend begeleiden dat doelen op participatieniveau gehaald worden

Didactische werkwijze

 • Interactieve colleges: De kennis gerelateerde lessen worden in college vorm gegeven waarbij  kennis en ervaring kunnen worden ingebracht vanuit de deelnemers en meteen gekoppeld worden aan praktische casuïstiek vragen.
 • Werkcolleges: voor de verwerking van de theoretische kennis naar de praktijk wordt gekozen voor oefengroepen zodat er met begeleiding van docenten gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van vaardigheden gerelateerd aan de beroepspraktijk
 • Thuisopdrachten; in deze module moet rekening gehouden worden met gesprekstechniek opdrachten die thuis moeten worden voorbereid en uitgewerkt. De deelnemer legt een portfolio aan waarin inzichtelijk kan worden gemaakt en reflecteert op hoe de deelnemer de kennis en vaardigheden heeft toegepast in de praktijk.

Contacturen
24

Zelfstudie-uren
8

Accreditatie is toegekend na een hoger beroep voor  zowel het kinder- als algemeen register voor fysiotherapeuten met 32 punten!

Ergotherapeuten en logopedisten krijgen 34 punten toegekend.

Toetsing: 
De deelnemer dient minimaal 7 dagdelen aanwezig te zijn gedurende module. Als er door omstandigheden dagdelen gemist worden mogen deze kosteloos bij een volgende module worden ingehaald. Naast de aanwezigheidsplicht, houdt de deelnemer een portfolio bij gedurende de cursus. De deelnemer levert daarnaast een video in waaruit de coachingsvaardigheden van de deelnemer blijken. De deelnemer krijgt een certificaat indien hij of zij minstens 7 dagdelen aanwezig is geweest, alle opdrachten met een voldoende afgerond zijn.

Indien de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio aan de toetsingscommissie als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn geen kosten verbonden. Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo spoedig mogelijk met de cursusleider en geeft een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De toetsingscommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim en bericht de deelnemer hierover. Cursisten die een geldige reden hadden kunnen bij de eerstvolgende module de opdracht inhalen of een door de examencommissie vervangen opdracht voorgesteld krijgen. Voor cursisten die geen geldige reden hadden wordt wel een herkansing geboden maar deze zal tegen betaling plaatsvinden.

 

NRTO/CRKBO           

 • AKK is geregistreerd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en CRKBO geregistreerd en kan derhalve vrijgesteld van BTW onderwijs activiteiten verzorgen.

 

Organisatie en aanmelding


U kunt zich aanmelden door te e-mailen naar: info@anderskijkennaarkinderen.nl of door u in te schrijven via de website www.anderskijkennaarkinderen.nl.
Na ontvangst van uw gegevens wordt uw inschrijving bevestigd.

U kunt in overleg in termijnen betalen. Neemt u voor betalingsregelingen contact op met het secretariaat.

AKK hanteert de algemene voorwaarden erkend door de NRTO. Op al onze inschrijvingen en betalingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op: /algemene-voorwaarden/

Contactgegevens: 

administratieve ondersteuning:

Annemieke Caminada

Oude Vest 91, 2312 XT   Leiden
071- 887 64 72
info@anderskijkennaarkinderen.nl

071 – 887 64 72
info@anderskijkennaarkinderen.nl

Data 

2020: 4 september, 5 september, 7 oktober en 12 december

Docenten:

 • Edwin Harms fysiotherapeut, gecertificeerd coach

 • Marielle van Vliet; logopedist en ambulant en intern begeleider


Kosten
€ 650,-  inclusief lunch en cursusmateriaal

Accreditatie

Deze module is geaccrediteerd met 32 punten voor (kinder)fysiotherapeuten (KNGF), bij het Keurmerk met 36 punten en voor logopedisten en ergotheapeuten is de accreditatie in aanvraag.

Aantal deelnemers
Minimaal 12 deelnemers, maximaal 16 deelnemers

locatie:

Oude vest 91
2312 XT Leiden
voor meer informatie, zie www.ov91.nl

 

 

 

Like!

Share: