Module sensorische informatieverwerking en Autisme Spectrum Stoornissen

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, oefentherapeuten, Opleidingen

Tags:
autisme, cursus, ergotherapeut, informatieverwerking, kinderfysiotherapeut, logopedist, oefentherapeut, opleiding, sensorische

In de DSMV worden de sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beschreven. We kennen allemaal wel voorbeelden van kinderen met ASS  die zintuiglijke prikkels veel heftiger ervaren dan leeftijdsgenootjes of van kinderen die buitengewoon geboeid zijn door bepaalde zintuiglijke prikkels en zich er wellicht in verliezen.
Cliënten met ASS verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier die wij (maar ook zij zelf) niet altijd meteen begrijpen. Hierdoor ontstaan misverstanden in de communicatie met de buitenwereld en wordt het gedrag niet altijd passend uitgelegd. Tijdens tweedaagse module zullen cognitieve verklaringsmodellen (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en neurobiologische verklaringsmodellen worden uitgewerkt en ingezet om zo de zintuiglijke prikkelverwerking optimaal in kaart te brengen, te begrijpen en passende interventies te kunnen kiezen en te onderbouwen. De sensorische kansen en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht op basis van evidence aangestuurd en ondersteund met casuïstiek en gerelateerd aan voorbeelden uit de dagelijkse beroepspraktijk. Deze module is bestemd voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten.
 • De 4 daagse verdiepingsmodule voor therapeuten die een minimaal 8 of 10 daagse  cursus van AKK hebben gevolgd
 • tweedaagse module voor belangstellenden zonder SI achtergrond (meer informatie iets verderop op deze pagina)
 • Bij de Rino Amsterdam; sensorische informatieverwerking en floorplay

Voor logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, en ergotherapeuten biedt deze module de kans om kennis te maken met  enerzijds de complexiteit van prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen met ASS, anderzijds met de kansen die zintuigen en prikkelverwerking kunnen bieden in de ondersteuning van het kind en zijn ouder(s) of begeleider(s).
Kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier. Ze zijn (over)gevoelig voor prikkels of nemen ze juist minder waar dan anderen of allebei tegelijk. Daarnaast  zien we bij deze doelgroep uitzonderlijke zintuiglijke talenten, zoals super-gedetailleerd kunnen waarnemen, beelden kunnen onthouden tot in de kleinste details of muziek kunnen reproduceren zonder muzikale achtergrond terwijl andere dingen in het dagelijks leven hun bijna onbegrijpelijk  lastig afgaan.  Het betekenis kunnen verlenen aan zintuiglijke prikkels blijkt soms lastig of het begrip dat een prikkel in de ene context totaal iets anders betekent dan in de andere context. Prikkels worden moeilijker  omgezet in handelingsplannen. Dit heeft meteen een impact op het dagelijks bewegend- en adaptief  bewegend functioneren en beleven. Zintuigen liggen aan de basis van ieder handelen en beleven en maken aanpassing van het kind aan zijn omgeving mogelijk.  In de DSM-5 zijn de hypo-en hyperresponsiviteit voor het eerst als officiële subcriteria bij ASS onderkend en beschreven.

Het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkel verwerking bij kinderen met ASS niet zo eenvoudig is en vraagt om een brede kijk op prikkelverwerking vanuit verschillende verklaringsmodellen. Door de prikkelverwerking goed in kaart te brengen kunnen interventiestrategieën op maat voor het kind en zijn ouders of begeleider(s) worden ontworpen.

Deze module wordt op basis van evidence aangestuurd en wordt ondersteund door talloze praktijkvoorbeelden vanuit de ruime ervaring van de docenten.

 

Algemene Informatie

Doelstellingen 4 daagse module:

Kennisleerlijn:

 • Je kunt de zintuiglijke verwerking van exterosensorische, propriosensorische en interosensorische informatie relateren aan het functioneren van  kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 • Je relateert de zintuiglijke prikkelverwerking  van mensen met ASS aan (bewegings)gedrag
 • Je benoemt en beschrijft de cognitieve verklaringsmodellen. Je Kent de Theory of Mind, de centrale coherentie theorie en de theorie van de executieve functies en kan deze relateren aan het functioneren van de cliënt met ASS in de fysiotherapeutische en dagelijkse praktijk
 • Neuro-pschychologische, neurobiologische en cognitieve denkconcepten rondom ASS worden herkend en vertaald naar keuzes in de begeleiding en behandeling
 • Je relateert beschikbare wetenschappelijk onderzoek aan keuzes in het therapeutisch handelen
 • Je kent en  en herkent vroege ASS markers (en zintuiglijke problemen) in de ontwikkeling van het kind

Vaardigheden leerlijn:

 • Je oefent in het analyseren van (beeld)observaties, oudergesprek en oudervragenlijsten,  vakgerelateerd onderzoek en brengt de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in de context van de activiteit in kaart en ontwerpt een passend begeleidings-therapeutisch plan.
 • Op basis van klinisch redeneren, theoretische evidentie en best practise stem je de therapeutische interventie mede af op het sensorische profiel van het kind of de cliënt.
 • Je integreert neuro-psychologische inzichten en kennis over het brein in het therapeutisch begeleiden/behandelen
 • Op  basis van de unieke zintuiglijke prikkelervaringen en verwerkingsstrategieën maak je de vertaalslag  naar het ontwerpen van een therapie of begeleidingsplan en onderbouwd je keuze
 • Je relateert sensori-motorische problemen aan dagelijkse activiteiten
 • Maakt een sensori-motorisch kansen en kwetsbaarheden profiel
 • Ontwerpt een methodisch begeleidingsplan (individu-specifiek)  in samenspraak met ouders waarin je A-Secret, het zintuiglijk Activiteiten Programma en/of het matrixmodel kunt toepassen
 • Maakt de vertaalslag van de behandelpraktijk naar participatie in het dagelijks leven

Communicatie/interactie leerlijn:

 • Je bent je meer bewust van het persoonlijke sensorische profiel in relatie tot het contact
 • Je stemt de interactie zintuiglijk af op het persoonlijke profiel van het kind of de cliënt.
 • Je bespreekt met de ouders en/of de cliënt waar zintuiglijke kansen liggen binnen het interventieplan.

 

Voor wie:

(kinder)fysiotherapeuten , ergotherapeuten en logopedisten met minimaal een 10 daagse modules van AKK. Let op, er wordt geen aandacht meer  besteed aan de uitleg van zintuigen, het model van W.Dunn,  het matrixmodel, asecret en het ZAP. Er wordt op toepassingsniveau aangesloten bij aanwezige basiskennis. Van deelnemers wordt verwacht dat zij actieve inbreng hebben met ondersteunend beeldmateriaal en individuele casuïstiek.

Contact: Inhoudelijke vragen: Miriam Hufen (ergotherapeut)

e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Telefoon 071 8876472

Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20

Data 4 daagse 2020:  10 en 22 september, 8 oktober en 24 november

Locatie: Oude Vest 91 te Leiden

Kosten: 4 daagse €630,- inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee.

Accreditatie 4 daagse module voor algemeen- en kinderfysiotherapeuten(KNGF)  met 24 punten en voor logopedisten en ergotherapeuten met 32 punten

literatuur : Boek Autisme en zintuiglijke problemen, verkrijgbaar met korting op deze module.

Docenten

 • Prof. Dr. Ina van Berckelaer-Onnes; Faculteit Leiden Orthopedagogiek
 • John Bos; Neuropsycholoog en fysiotherapeut
 • Miriam Hufen; ergotherapeut met Specialisatie Sensorische Informatieverwerking

Accreditatie:  Voor ergotherapeuten, logopedisten en (kinder)fysiotherapeuten 24 Contacturen , 6 studie uren. Totaal 30 punten

Docenten:

M.J Hufen (ergotherapeut),

Drs J. Bos (neuropsycholoog en fysiotherapeut)

Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes (Faculteit der Sociale Wetenschappen, Leiden)

Inschrijven 

Inschrijven kan via de website of door het sturen van een email naar info@anderskijkennaarkinderen.nl . Wij sturen dan een inschrijfformulier.

De deelnemer schrijft zich in voor een opleiding of cursus door het invullen, ondertekenen en opsturen van een inschrijfformulier online of door het inschrijfformulier per post te versturen. Het telefonisch reserveren van een cursusplaats is ook mogelijk maar zal altijd bevestigd moeten worden met een ingevuld (online- of per post verstuurd) inschrijfformulier.

 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt AKK een bevestiging van de ontvangen inschrijving
 • Direct na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum van de betreffende opleiding/cursus ontvangt de deelnemer bericht over een definitieve plaatsing en de gegevens met betrekking tot de locatie.
 • Tevens ontvangt de deelnemer een factuur op naam, die vóór de start van de opleiding/cursus voldaan dient te zijn.
 • Circa drie weken voor aanvang van de opleiding/cursus krijgt Opdrachtgever een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst en nadere informatie

Locatie www.ov91.nl ; Oude vest 91 te Leiden

Voorwaarden Op al onze opleidingen en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op de website /index.php/algemene-voorwaarden-akk

Leerlijnen en doelstellingen van de 2 daagse module

Kennis leerlijn, Onderzoeks leerlijn en Vaardigheden leerlijn

Kennisleerlijn:

De deelnemer:

 • Benoemt de Sensorische Problemen bij cliënten met ASS zoals deze beschreven zijn in de DSM 5
 • Kent de neuropsychologische en neurobiologische processen en nieuwe inzichten, op basis van wetenschappelijk onderzoek, die relevant zijn in het kader van de sensorische informatieverwerking specifiek voor de doelgroep cliënten met ASS.
 • Kan de exterosensoren, propriosensoren en interosensoren benoemen en uitleggen hoe het brein zintuiglijke informatie op diverse niveaus verwerkt en hoe verwerkingsproblemen doorwerken in gedrag
 • Kent de (gedrags)kenmerken van ASS zoals deze zijn omschreven in de DSM 5
 • Beschrijft de neurobiologische, cognitieve- en gedragsverklaringsmodellen
 • Beschrijft de vier begripsniveaus: sensatieniveau, presentatieniveau, representatieniveau en metarepresentatieniveau en relateert deze aan prikkelverwerking
 • Relateert de prikkelverwerking aan cognitieve modellen :Theorie of Mind, Executieve Functies, Centrale Coherentie
 • Kent het kwadranten model van W. Dunn en kan de beperkingen en mogelijkheden van dit model bij cliënten met ASS benoemen
 • Beschrijft hoe sensorische informatieverwerkingsproblemen gevolgen hebben voor het functioneren thuis en op school/werk.
 • Kent autisme specifieke sensorische verwerkingsproblemen

Analyseleerlijn:

De deelnemer:

 • Maakt een sensorisch profiel en brengt de kansen en kwetsbaarheden van de cliënt met ASS in kaart
 • Analyseert met behulp van zowel cognitieve als neurofysiologische verklaringsmodellen de sensorische prikkelverwerking.

Vaardighedenleerlijn:

De deelnemer:

 • Motiveert en onderbouwt het therapeutisch handelen met behulp van zowel cognitieve als neurofysiologische verklaringsmodellen.
 • Beschrijft een veranderde sensorische prikkel- en informatieverwerking bij cliënten met autisme spectrumstoornissen (ASS)
 • Integreert neuro-psychologische inzichten en kennis over het brein in het therapeutisch (be)handelen en begeleiden van cliënten met ASS
 • Onderbouwt op basis van de unieke zintuiglijke prikkelervaringen en verwerkingsstrategieën de te kiezen interventie
 • herkent sensorische kwetsbaarheden en kansen van de cliënt
 • Kan deze kansen vertalen naar globale strategieën voor op school en thuis; In deze 2 dagen kunnen wij uiteraard geen SI behandelaars opleiden. Daar zijn uitgebreidere modules voor.

Data 2 daagse 2020: bij voldoende belangstelling plannen wij deze module in.

Kosten: 2 daagse €325,- inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee.

Accreditatie 2 daagse 16 punten voor  ergotherapeuten en logopedisten let op! Is niet geaccrediteerd voor kinderfysiotherapeuten, kan wel opgenomen worden in het vrije deel.

Organisatie: Anders Kijken naar Kinderen

Oude Vest 91
2312XT
Leiden

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

NRTO/CRKBO

AKK is geregistreerd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en CRKBO geregistreerd en derhalve vrijgesteld van BTW onderwijs activiteiten verzorgen.

Certificaat
De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

 • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is de aanwezigheid op alle cursusdagen en deelname aan de eindopdracht, het zelfstandig en actief  uitwerken van portfolio opdrachten en het schriftelijk reflecteren op portfoliocompetenties. Het gezamenlijk uitwerken van een eindopdracht en een bijbehorende presentatie. Als door omstandigheden de portfolio opdrachten en/of de eindopdracht niet kunnen worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden. Alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en portfolio opdrachten worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld en in de les besproken. Als door onvoorziene omstandigheden een cursusdag(deel) gemist wordt krijgt de deelnemer de kans dit kosteloos in te halen op een volgende module of er wordt een vervangende opdracht aangeboden.
 • Indien de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio aan de toetsingscommissie als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn geen kosten verbonden. Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo spoedig mogelijk met de cursusleider en geeft een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De toetsingscommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim en bericht de deelnemer hierover. Cursisten die een geldige reden hadden kunnen bij de eerstvolgende module de opdracht inhalen of een door de examencommissie vervangen opdracht voorgesteld krijgen. Voor cursisten die geen geldige reden hadden wordt wel een herkansing geboden maar deze zal tegen betaling plaatsvinden.
Like!

Share: