Module sensorische informatieverwerking en Autisme Spectrum Stoornissen

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Logopedisten, oefentherapeuten, Opleidingen

Tags:
autisme, cursus, ergotherapeut, informatieverwerking, kinderfysiotherapeut, logopedist, oefentherapeut, opleiding, sensorische

In de DSM5 worden de sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beschreven. We kennen allemaal wel voorbeelden van kinderen met ASS  die zintuiglijke prikkels veel heftiger ervaren dan leeftijdsgenootjes of van kinderen die buitengewoon geboeid zijn door bepaalde zintuiglijke prikkels en zich er wellicht in verliezen.
Kinderen en volwassenen met ASS verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier. Hierdoor kunnen misverstanden in de communicatie met de buitenwereld door ontstaan en wordt het gedrag niet altijd passend uitgelegd. In deze module wordt de verbinding gemaakt van theoretische denkconcepten naar praktische toepassingen. De sensorische kansen en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht en passende interventie strategieën worden mbv een methodisch handelingsplan individu specifiek uitgewerkt. Deze module is bestemd voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten die al een opleiding SI bij AKK hebben gevolgd. In de module wordt verwacht dat deelnemers gebruik kunnen maken van eigen casuïstiek.
De 4 daagse verdiepingsmodule voor therapeuten die minimaal een 10 daagse cursus van AKK hebben gevolgd

Voor logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten biedt deze module de kans om kennis te maken met enerzijds de complexiteit van prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen met ASS en verschillende ontwikkelingsniveau’s. Anderzijds  de kansen die zintuigen en prikkelverwerking kunnen bieden in de ondersteuning van het kind en zijn ouder(s) of begeleider(s) gerelateerd aan dagelijkse zorgvragen.
Kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier. Ze zijn (over)gevoelig voor prikkels of nemen ze juist minder waar dan anderen of allebei tegelijk. Daarnaast  zien we bij deze doelgroep uitzonderlijke zintuiglijke talenten, zoals zeer gedetailleerd kunnen waarnemen, beelden kunnen onthouden tot in de kleinste details of muziek kunnen reproduceren zonder muzikale achtergrond terwijl andere dingen in het dagelijks leven hun bijna onbegrijpelijk  lastig afgaan.  Het betekenis kunnen verlenen aan zintuiglijke prikkels blijkt soms lastig, of het begrip dat een prikkel in de ene context totaal iets anders betekent dan in de andere context. Prikkels worden moeilijker omgezet in handelingsplannen. Dit heeft meteen een impact op het dagelijks bewegend- en adaptief bewegend functioneren en beleven. Zintuigen liggen aan de basis van ieder handelen en beleven en maken aanpassing van het kind aan zijn omgeving mogelijk.  In de DSM-5 zijn de hypo-en hyperresponsiviteit voor het eerst als officiële subcriteria bij ASS onderkend en beschreven.

Het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen met ASS is niet zo eenvoudig en vraagt om een brede kijk op prikkelverwerking vanuit verschillende verklaringsmodellen. Door de prikkelverwerking goed in kaart te brengen kunnen interventiestrategieën op maat voor en met het kind en zijn ouders of begeleider(s) worden ontworpen.

Deze module wordt op basis van evidence aangestuurd en wordt ondersteund door talloze praktijkvoorbeelden vanuit de ruime ervaring van de deelnemers en docenten. Er wordt voortdurend een vertaalslag gemaakt naar interventie, wat de praktische waarde van deze module onderstreept.

 

Algemene Informatie

Doelstellingen 4 daagse module:

Kennisleerlijn:

 • Je kunt de zintuiglijke verwerking van exterosensorische, propriosensorische en interosensorische informatie relateren aan het functioneren van  kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).
 • Je relateert de zintuiglijke prikkelverwerking  van mensen met ASS aan (bewegings)gedrag.
 • Je benoemt en beschrijft de verschillende verklaringsmodellen  en relateert deze aan het functioneren van de kinderen en volwassenen met ASS in het dagelijks leven.
 • Je herkent neuropsychologische, neurobiologische en cognitieve denkconcepten rondom ASS en vertaalt deze naar keuzes in de begeleiding en behandeling.
 • Je relateert beschikbare wetenschappelijk onderzoek aan keuzes in het therapeutisch handelen.
 • Je kent en herkent vroege ASS-markers (en zintuiglijke problemen) in de ontwikkeling van het kind.

Vaardigheden leerlijn:

 • Je analyseert (beeld)observaties, oudergesprek en oudervragenlijsten, vakgerelateerd onderzoek en brengt de zintuiglijke kansen en kwetsbaarheden in de context van de activiteit in kaart en ontwerpt een passend therapeutisch begeleidingsplan.
 • Op basis van klinisch redeneren, theoretische evidentie en best practice stem je de therapeutische interventie mede af op het sensorische profiel van het kind of de volwassene.
 • Je integreert neuropsychologische inzichten en kennis over het brein in het therapeutisch begeleiden/behandelen.
 • Op  basis van de unieke zintuiglijke prikkelervaringen en verwerkingsstrategieën maak je de vertaalslag naar het ontwerpen van een therapie of methodisch begeleidingsplan en onderbouwt je keuze.
 • Je relateert sensori-motorische problemen aan dagelijkse activiteiten.
 • Maakt een sensori-motorisch kansen en kwetsbaarheden profiel.
 • Maakt de vertaalslag van de behandelpraktijk naar participatie in het dagelijks leven.

Communicatie/interactie leerlijn:

 • Je stemt de interactie zintuiglijk af op het persoonlijke profiel van het kind of de volwassene.
 • Je werkt samen met de ouders en/of verzorgers.

Voor wie:

(kinder)fysiotherapeuten , ergotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten met een SI opleiding van AKK. Let op, er wordt geen aandacht meer  besteed aan de uitleg van zintuigen, het model van W.Dunn,  het matrixmodel, asecret, het methodisch handelingsplan  en het ZAP. Er wordt op toepassingsniveau aangesloten bij aanwezige basiskennis. Van deelnemers wordt verwacht dat zij actieve inbreng hebben met ondersteunend beeldmateriaal en individuele casuïstiek.

Contact: Inhoudelijke vragen: Miriam Hufen (ergotherapeut)

e-mail: info@anderskijkennaarkinderen.nl

Telefoon 071 8876472

Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20

Data 4 daagse 2022: 11 oktober, 3 november, 15 november en 6 december

 

Locatie: Oude Vest 91 te Leiden

Kosten: 4 daagse €700,- inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee.

Accreditatie 4 daagse module voor algemeen- en kinderfysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF met 24 punten, voor (kinder)fysiotherapeuten aangesloten bij het keurmerk met 32 punten, voor logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten is deze module geaccrediteerd met 44 punten.

literatuur : Boek Autisme en zintuiglijke problemen, verkrijgbaar met korting op deze module.

Docenten

 • Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek Dr. Ina van Berckelaer-Onnes;
 • John Bos; Neuropsycholoog en fysiotherapeut
 • Miriam Hufen; ergotherapeut met Specialisatie Sensorische Informatieverwerking
 • Edwin Harms; fysiotherapeut en gecertificeerd coach
 • Lonneke Winters; logopedist
 • Robert de Hoog; fysiotherapeut

 

Inschrijven

Inschrijven kan via de website of door het sturen van een email naar info@anderskijkennaarkinderen.nl . Wij sturen dan een inschrijfformulier.

De deelnemer schrijft zich in voor een opleiding of cursus door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier online. Het telefonisch reserveren van een cursusplaats is ook mogelijk maar zal altijd bevestigd moeten worden met een ingevuld inschrijfformulier.

 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt AKK een bevestiging van de ontvangen inschrijving.
 • Direct na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum van de betreffende opleiding/cursus ontvangt de deelnemer bericht over een definitieve plaatsing en de gegevens met betrekking tot de locatie.
 • Tevens ontvangt de deelnemer een factuur op naam, die vóór de start van de opleiding/cursus voldaan dient te zijn.
 • Circa drie weken voor aanvang van de opleiding/cursus krijgt opdrachtgever een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst en nadere informatie.

Locatie www.ov91.nl ; Oude vest 91 te Leiden

Voorwaarden Op al onze opleidingen en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op de website /index.php/algemene-voorwaarden-akk

Internet: www.anderskijkennaarkinderen.nl

NRTO/CRKBO

AKK is geregistreerd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en CRKBO geregistreerd en derhalve vrijgesteld van BTW onderwijs activiteiten verzorgen.

Certificaat
De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

 • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is de aanwezigheid op alle cursusdagen en deelname aan de eindopdracht, het zelfstandig en actief  uitwerken van portfolio opdrachten en het schriftelijk reflecteren op portfoliocompetenties. Het gezamenlijk uitwerken van een eindopdracht en een bijbehorende presentatie. Als door omstandigheden de portfolio opdrachten en/of de eindopdracht niet kunnen worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden. Alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en portfolio opdrachten worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld en in de les besproken. Als door onvoorziene omstandigheden een cursusdag(deel) gemist wordt krijgt de deelnemer de kans dit kosteloos in te halen op een volgende module of er wordt een vervangende opdracht aangeboden.
 • Indien de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio aan de toetsingscommissie als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn geen kosten verbonden. Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo spoedig mogelijk met de cursusleider en geeft een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De toetsingscommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim en bericht de deelnemer hierover. Cursisten die een geldige reden hadden kunnen bij de eerstvolgende module de opdracht inhalen of een door de examencommissie vervangen opdracht voorgesteld krijgen. Voor cursisten die geen geldige reden hadden wordt wel een herkansing geboden maar deze zal tegen betaling plaatsvinden.
Like!

Share: