Anders Kijken naar Sensorische Informatieverwerking bij kinderen

Doelgroep(en):

(kinder)fysiotherapie, (Kinder)fysiotherapie, Ergotherapeuten, Opleidingen

Tags:
ergotherapeut, informatieverwerking, kinderfysiotherapeut, opleiding, prikkelverwerking, sensorische

10 daagse module ‘Anders Kijken naar Sensorische Informatie verwerking bij kinderen’. Werk jij met kinderen en krijg je ook steeds vaker vragen over de prikkelverwerking van kinderen en of deze gerelateerd zijn aan problemen in het functioneren in het dagelijks leven? In deze 10-daagse cursus…
10 daagse module ‘Anders Kijken naar Sensorische Informatie verwerking bij kinderen’.

Werk jij met kinderen en krijg je ook steeds vaker vragen over de prikkelverwerking van kinderen en of deze gerelateerd zijn aan problemen in het functioneren in het dagelijks leven? In deze 10-daagse cursus leer je hoe je de kennis die er bestaat over het brein, de zintuigen en prikkelverwerking kunt verwerken in je klinisch redeneren en kan je een behandel- of ondersteuningsplan ontwerpen. Met behulp van het methodisch handelingsplan analyseer je de invloed van de zintuigen op de hulpvraag, interpreteer en betrek je de resultaten uit onderzoek in de ondersteuning en behandeling van het kind. Je werkt in dit proces intensief samen met ouder(s) en andere betrokkenen in het kindsysteem.

Algemene informatie:

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is een proces waarbij de hersenen en de zintuigen samenwerken. De zintuigen leveren informatie aan uit het eigen lichaam en de omgeving, De hersenen bepalen de relevantie van deze zintuiglijke prikkels, verwerken, selecteren en integreren en waarderen  informatie die via de zintuigen wordt op opgenomen. Deze verwerking zorgt ervoor dat er acties gegenereerd kunnen worden die aanpassing van een kind aan de steeds veranderende fysieke, persoonlijke en intermenselijke omgeving mogelijk maakt. De accurate intake en verwerking van sensomotorische informatie ligt ten grondslag aan het kunnen participeren in het dagelijks leven; van mobiliteit tot het kunnen functioneren op school, zelfverzorging, het deelnemen aan sport/spel en hobby activiteiten en intermenselijke interacties in het sociale leven. In iedere activiteit van het dagelijks leven zijn bewegen en zintuigen met elkaar verbonden.

Onderzoek van Ahn, Miller et.al. (2004) toont met de Short Sensory Profile aan dat in de perceptie van ouders 13,7 % van de schoolgaande kinderen de criteria voor sensorische informatieverwerkingsproblemen haalt . Andere studies noemen dat 5% van de totale populatie schoolgaande kinderen tussen de 4-14 jaar de criteria halen. (Ahn, R.R., Milberger S., McIntosh 2014, Little, L.M., Tomchek, S.D., Dunn,W. 2016).

Kinderen met sensorische verwerkingsproblemen laten vaker dan leeftijdsgenootjes problemen zien ten aanzien van zelfverzorging, mobiliteit en sociaal functioneren (Armstrong, 2013, Cascio, 2010, Bar-Shalita, 2008, Hochhauser, 2010). In dit proces van zintuiglijke verwerking kunnen veranderingen en problemen worden onderscheiden in het verloop van registratie tot verwerking en het al dan niet adequaat kunnen reageren. Het is duidelijk dat de diversiteit hierin groot is omdat ieder kind, iedere context en ieder gezin uniek is.

Verandering in aanleg en/of functie van het zintuig kunnen een veranderde registratie en daarmee een atypische sensorische informatieverwerking als gevolg hebben met een directe impact op het intentioneel bewegen. Ook beperkingen ten gevolge van een veranderde anatomische aanleg en/of functies in het bewegen hebben een inperking in het kunnen aanpassen aan een steeds veranderende fysieke en sensorische omgeving. Bewegingsproblemen hebben een weerslag op de mogelijkheid om sensorische ervaringen op basis van eigen regie te ervaren en te beleven. Dit gaat vaak gepaard met een veranderde beleving maar ook frustratie en/of pijn. Hiermee wordt de ontwikkeling in brede zin belemmerd. Kinderen met sensorische modulatieproblemen reageren sterk (hyperresponsief) of juist minder / niet (hyporesponsief) op binnenkomende prikkels. Dit kan gevolgen hebben voor het bewegend functioneren en het participeren in dagelijkse activiteiten (Baranek 1999, Armstrong et.al. 2013, Dunn et.al. 2017). Het proces van informatieverwerking is voor ieder kind in ieder gezin en in iedere context specifiek.

Het belang van een analyse van sensorische informatieverwerkingsprocessen in de veranderende ontwikkeling bij stoornissen, beperkingen, gezondheidsproblemen en de gevolgen ten aanzien van een verminderde of veranderde participatie is inmiddels in meerdere wetenschappelijke onderzoeken beschreven. Kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten krijgen in de praktijk steeds vaker vragen rondom prikkelverwerking al dan niet in relatie tot bewegend functioneren. Deze ontwikkelingen hebben ook een wirwar aan terminologieën opgeleverd waardoor interventies als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat maakt het er voor ouders niet duidelijker op een juiste interventiekeuze te maken en vraagt om een professionele, gefundeerde en kritische houding van de therapeut.

Er is op dit moment geen wetenschappelijk aangetoonde volledige behandelmethodiek voor kinderen met een veranderde, dan wel afwijkende zintuiglijke informatieverwerking in relatie tot het bewegend functioneren. Wel is veel onderzoek gedaan naar de problemen die deze kinderen ondervinden in het dagelijks leven; De therapeut beoordeelt het bewegend functioneren vanaf de jonge leeftijd. Kennis van de normale sensomotorische ontwikkeling en mogelijke bedreigingen in een veranderde en zelfs afwijkende ontwikkeling in het bewegend functioneren maken preventie mogelijk, beperken gevolgen van functiestoornissen, vergroten activiteiten en bevorderen participatie.

Het kunnen doen van relevant onderzoek, d.w.z. het formuleren van de juiste onderzoeksvraag, het vinden van een grote onderzoeksgroep, het beperken van de hoeveelheid behandelvariabelen en het beschrijven van de behandelmethodiek blijkt tot nu toe nauwelijks haalbaar. Relevante bewegingswetenschappelijke, neurobiologische, neuropsychologische en gedragswetenschappelijke bronnen worden in deze module geïntegreerd in een methodologisch handelingsplan dat door de therapeut wordt gebruikt om werkhypotheses te formuleren en te toetsen. Met behulp van evidence, best practice en last but not least klinische ervaring van experts worden keuzes gewogen en geprioriteerd. Zo kan de prikkelverwerking steeds weer al dan niet betrokken worden in het proces van klinisch redeneren en behandelen.

Het is nog steeds een misverstand dat de sensorische integratie therapie (S.I.) van Ayres dé behandelmethodiek is voor kinderen met welke vorm van prikkelverwerkingsproblemen dan ook. Reynolds et al. (2017) tonen dat er veel meer evidence based interventies mogelijk zijn in de ondersteuning van het kind met sensorische informatieverwerkingsproblemen en zijn ouders. Dat vraagt om een veelzijdiger benadering. Zo ontwikkelt het therapeutisch perspectief zich; het ondersteunen in functionele activiteiten in de context vraagt om maatwerk voor kind en ouder. Het integreren van de zintuigen en de informatieverwerking in het therapeutisch klinisch redeneren en behandeltraject gericht op participatie is hierbij het uitgangspunt.

Doelgroep en accreditatie

Ergotherapeuten, oefentherapeuten (ADAP):            wordt weer aangevraagd

456413 (kinder)fysiotherapeuten (Keurmerk):                                    90 punten

(kinder)fysiotherapeuten (KRF, beroepsgerelateerde deel)              94 punten

Voorwaarden certificering:  de dossieropdrachten en de eindopdracht zijn met een voldoende afgerond. Er mag niet meer dan 1 dagdeel worden gemist. Indien meer dan één dagdeel wordt gemist mag de deelnemer deze een volgende module inhalen om alsnog het certificaat te ontvangen. Afhankelijk van de gemiste lesstof kan een vervangende opdracht worden aangeboden.

Aantal deelnemers:

Minimaal 10 en maximaal 22

Voorkennis:

Deelnemers aan deze module kunnen de Sensory Profile uitrekenen en interpreteren. Cursisten die de SP nog niet kunnen scoren en interpreteren kunnen  voorafgaand een studiedag te volgen, er geldt dan een korting van 50 euro.

Data: 24 mei, 31 mei, 7 juni, 20 juni, 6 september, 14 september, 24 september, 7 oktober, 14 oktober en 8 november. 

 

Kosten:

€2000- inclusief cursusmateriaal en lunches.

Leerlijnen

Kennisleerlijn 

De therapeut:

 • Beschrijft de theorie met betrekking tot de zintuigen en het proces van zintuiglijke informatieverwerking en past deze toe in het proces van klinisch redeneren.
 • Licht sensorische informatieverwerking toe en relateert dit aan beweeggedrag in de ruimste zin van het woord.
 • Beargumenteert de invloed van problemen in de zintuiglijke registratie, verwerking en feedback op het bewegend functioneren.
 • Benoemt de wetenschappelijke onderbouwing van de theorie over de zintuigen en onderdelen van het methodisch handelingsplan.
 • Past in het therapeutisch proces kennis over syndroom gerelateerde aspecifieke sensorische verwerking toe.

 

Onderzoeksleerlijn

De therapeut:

 • Licht toe of aanvullend sensorisch gerelateerd onderzoek geïndiceerd is
 • Interpreteert sensorisch gerelateerde onderzoeksinstrumenten waaronder ook vragenlijsten en maakt een weloverwogen keuze in de toepassing ervan
 • Beschrijft met behulp van bewegend beeld, klinische observaties, specifiek vaktherapeutisch- en aanvullend onderzoek en anamnestische gegevens de sensorisch gerelateerde belemmerende en ondersteunende kind-, interactie- omgevings- en materiaal/middelfactoren
 • Brengt sensorische informatieverwerkingsproblemen in verband met kansen en kwetsbaarheden in het bewegend functioneren en participeren in dagelijkse activiteiten

Behandelleerlijn

De therapeut:

 • Beargumenteert de mogelijkheden en beperkingen van sensorisch gerelateerde interventies op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en klinische expertise.
 • Licht een weloverwogen kritische keuze toe uit sensorische materiaalfactoren, omgevingsfactoren, interactiefactoren en stemt deze af op het sensorisch profiel van het kind om zo het bewegend functioneren te ondersteunen
 • Verricht advisering en informatie voorziening aan het kind en/of de ouders en andere beroepsprofessionals ten aanzien van de sensorische informatie verwerking in relatie tot de motorische ontwikkeling van het kind.
 • Demonstreert dat met behulp van het methodisch handelingsplan sensorische informatieverwerking in het fysiotherapeutisch handelen wordt geïmplementeerd.
 • Beredeneert hoe de kwaliteit van leven te ondersteunen en verbeteren door zorg te dragen voor optimale zintuiglijke input, ervaringen en feedback.
 • Verricht coaching en begeleiding van ouders en het kind in de afstemming van sensorische kansen en kwetsbaarheden ter ondersteuning van het bewegend functioneren in functionele activiteiten

 

Communicatieleerlijn

De therapeut:

 • Legt helder en transparant de stappen en overwegingen uit in het proces van klinisch redeneren en stelt samen met de ouders een behandelplan op
 •  Licht toe aan ouders en andere betrokkenen wat de relatie tussen sensorische informatieverwerking en de motorische ontwikkeling, bewegen en bewogen worden is.
 • Kan de kennis over het sensorisch profiel van het kind raadplegen en ouders, verzorgers over de sensorisch gerelateerde hulpvragen adviseren en informeren.

 

Didactische werkwijze

Hoorcolleges, werkcolleges, groepsopdrachten, casuïstiekbesprekingen, individuele en groepsintervisie.

Toetsing en opdrachten

Je werkt aan de ontwikkeling van een  persoonlijk dossier met studie- en casuïstiekvragen en werkopdrachten. De module wordt afgesloten met een gezamenlijk uit te werken casuïstiek opdracht.

Studiebelasting

Contacturen 60

Studie-uren ±25

Didactische werkwijze

Hoorcolleges, werkcolleges, groepsopdrachten, casuïstiekbesprekingen, individuele en groepsintervisie.

Toetsing en opdrachten

Je werkt aan de ontwikkeling van een  persoonlijk dossier met studie- en casuïstiekvragen en werkopdrachten. De module wordt afgesloten met een gezamenlijk uit te werken casuïstiek opdracht.

Certificering:

Alle portfolio opdrachten moeten worden ingeleverd en uitgewerkt alvorens een certificaat wordt uitgereikt. Er mag niet meer dan één dagdeel gemist worden. De deelnemer krijgt de mogelijkheid de gemiste uren in een volgende module in te halen.

AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

 • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is de aanwezigheid op alle cursusdagen en deelname aan de eindopdracht, het zelfstandig en actief  uitwerken van portfolio opdrachten en het schriftelijk reflecteren op portfoliocompetenties. Het gezamenlijk uitwerken van een eindopdracht en een bijbehorende presentatie. Als door omstandigheden de portfolio opdrachten en/of de eindopdracht niet kunnen worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden. Alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en portfolio opdrachten worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld en in de les besproken. Als door onvoorziene omstandigheden een cursusdag(deel) gemist wordt krijgt de deelnemer de kans dit kosteloos in te halen op een volgende module of er wordt een vervangende opdracht aangeboden.
 • Indien de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn geen kosten verbonden.  Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo spoedig mogelijk met de cursusleider om nieuwe afspraken te maken rondom de afronding van deze opdracht.

Inlichtingen en aanmelding:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annemieke Caminada
071 8876472
(Bij voorkeur op maandagmiddag, dinsdag of vrijdag)
info@anderskijkennaarkinderen.nl

Docenten

Tiana van Oosten; kinderfysiotherapeut, cursusleiding
Chantal O’Dwyer; kinderfysiotherapeut, cursusleiding

Edwin Harms; fysiotherapeut
John Bos; neuropsycholoog en fysiotherapeut

Miriam Hufen ergotherapeut

Leonie Rademaker; kinderfysiotherapeut
Lonneke Winters; logopedist
Robert de Hoog; fysiotherapeut

Inschrijving:

Je kunt je  op de volgende manieren inschrijven voor deze cursus:

 • Email: wij sturen u een bevestiging van de inschrijving. Deze kunt je dan ondertekend terugsturen of als bijlage terugmailen.
 • Inschrijven kan ook via de website, je ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving.
 • Telefonisch: 071 8876472, wij nemen je gegevens op en plaatsen je op de deelnemerslijst. Als er meteen plaats is op een module sturen wij u een definitief inschrijfformulier.

Algemene voorwaarden:
AKK hanteert de algemene voorwaarden zoals deze door de NRTO Nederland zijn voorgeschreven en getoetst. U kunt deze vinden op deze website op de homepage onderaan in de blauwe balk.

Like!

Share: