Anders Kijken naar kritisch eetgedrag bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen

Doelgroep(en):

Diëtisten, Opleidingen

Eten is één van de meest belangrijke, maar ook complexe vaardigheden die kinderen leren. Doordat eten zo complex is, zijn eetproblemen bij kinderen veel voorkomend. Kinderen met ASS laten meer problemen zien rondom het eten en drinken dan leeftijdsgenootjes zonder ASS. (Kinder)diëtisten krijgen steeds meer kinderen met ASS en complexe vraagstellingen rondom eten en drinken aangemeld. Deze module richt zich op prikkelverwerking in relatie tot kritisch eetgedrag en richt zich niet op de gekwalificeerde eetstoornissen zoals omschreven in de DSM-5.
Algemeen:

Kinderen met ASS hebben dikwijls een bijzondere prikkelverwerking die zijn weerslag kan hebben op het eetgedrag van kinderen. De praktijk leert dat het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkel verwerking bij kinderen met ASS vraagt om een brede, wellicht andere, kijk op prikkelverwerking en daaruit voortvloeiend (eet)gedrag. Zintuiglijke prikkels kunnen als overweldigend worden ervaren of bepaalde zintuiglijke prikkels worden totaal niet opgemerkt. Kinderen met een verminderde respons op zintuiglijke prikkels nemen bijvoorbeeld honger en een verzadigingsgevoel niet waar en voelen niet goed hoe ze eten veilig kunnen verwerken. Kinderen met een (over)gevoeligheid voor prikkels kunnen zoveel last hebben van prikkels uit de omgeving, de smaak, geur en textuur van de voeding zelf dat ze zeer specifieke voedingsvoorkeuren opbouwen, voeding gaan vermijden en/of weigeren. Daarnaast zien we bij deze doelgroep uitzonderlijke zintuiglijke talenten, zoals super-gedetailleerd kunnen waarnemen, beelden kunnen onthouden tot in de kleinste details of muziek kunnen reproduceren zonder muzikale achtergrond terwijl andere dingen in het dagelijks leven hun bijna onbegrijpelijk lastig afgaan. Het betekenis kunnen verlenen aan zintuiglijke prikkels blijkt soms lastig of het begrip dat een prikkel in de ene context iets totaal anders betekent dan in de andere context.

3 daagse module Anders kijken naar kritisch eetgedrag bij kinderen met ASS

Doelgroep:

(kinder)diëtisten

Voorkennis:

Voor (kinder)diëtisten, geregistreerd in het Kwaliteitsregister, die de module Anders Kijken naar kritische eters reeds gevolg hebben. Werkervaring met kinderen vereist.

Data 2022: worden binnenkort gepland

 

Kosten:

€525,- inclusief lesmateriaal inclusief koffie, thee en lunches. (excl. aanschaf methode en materialen van de Kinder(di)eetcreatie). Het aanschaffen van de methode van de Kinderdi(eet)creatie is geen verplichting. Er is tijdens de module materiaal aanwezig.

Kosten abonnement van de Kinder(di)eetcreatie en methode Eetproblemen rondom autisme spectrum stoornis (optioneel na het volgen van deze cursus):

 • Abonnement: De Kinder(di)eetcreatie €50,- per kalenderjaar.
 • Methode: Eetproblemen bij kinderen met ASS € 395,-.

Algemene voorwaarden m.b.t. lidmaatschap en aanschaf methode kunnen worden opgevraagd via info@kinderdieetcreatie.nl. Tijdens de cursus zijn deze in te zien.

Accreditatie:

(kinder)diëtisten: 24 punten

Aantal deelnemers:

minimaal 10 en tijdelijk maximaal 16 i.v.m. corona-richtlijnen

Algemene informatie:

Tijdens deze driedaagse module worden de zintuiglijke verwerkingsproblemen in relatie tot eten en drinken vanuit een breed referentiekader uitgewerkt. Enerzijds worden sensorische modulatieproblemen (hyper- en hyporesponsiviteit) vanuit een neuropsychologisch referentiekader besproken, Daarnaast worden cognitieve verklaringsmodellen besproken (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en gerelateerd aan problemen rondom eten en drinken.

Er zijn op dit moment nog weinig wetenschappelijke publicaties met betrekking tot kritisch eetgedrag en Autisme.  Het betreft een nog jong onderzoeksveld. De zintuiglijke problemen zijn voor het eerst opgenomen als sub-criterium in de DSM 5 waardoor er meer aandacht in het onderzoeksveld is voor deze problematiek.  onderzoek en best practice.

De cursus Anders Kijken naar eetgedrag bij ASS ondersteunt de diëtist in keuzes rondom diagnostiek en begeleiding. Na het afronden van de praktische en theoretisch onderbouwde cursus kun je de volgende dag in je praktijk al aan de slag met de informatie en materialen.
Na deze module kan je de kansen en kwetsbaarheden vanuit de prikkelverwerking en de cognitieve verklaringsmodellen Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies relateren aan zorgvragen die bij de (kinder)diëtist binnenkomen. In samenspraak met (waar mogelijk) het kind en de ouder(s) wordt vanuit evidence en best-practise toegewerkt naar een begeleidingsstrategie die past bij het kind in zijn omgeving (thuis, instelling, ziekenhuis). Deze module is alleen toegankelijk voor  (kinder)diëtisten die de module Anders Kijken naar kritische eters hebben gevolgd. De Kinder(di)eetcreatie heeft een bij deze module passende methodiek. De cursus kan ook gevolgd worden zonder gebruik te maken van deze methodiek. Wij zorgen ervoor dat er materiaal aanwezig is zodat u vrijblijvend kan kennismaken met deze methodiek.

Samenwerking tussen Anders Kijken naar Kinderen en de Kinder(di)eetcreatie

De cursus komt tot stand door de unieke samenwerking tussen Anders Kijken naar Kinderen en de Kinder(di)eetcreatie. Anders Kijken naar Kinderen verzorgd ruim 20 jaar opleidingen voor therapeuten, leerkrachten ouders, pedagogen en psychologen lezingen en studiedagen over Sensorische Informatieverwerking.

De Kinder(di)eetcreatie ontwikkelt methoden en spelmateriaal voor het begeleiden van kinderen met een diëtistische hulpvraag. Het materiaal daagt uit, enthousiasmeert en speelt in op de belevingswereld en nieuwsgierigheid van kinderen. Dit is gecombineerd met ruime werkervaring en heeft een complete methode opgeleverd die goed toepasbaar is in de praktijk van de (kinder)diëtist.

Wil je weten hoe je, door anders te kijken, kinderen met ASS beter kunt begeleiden/ behandelen? Ben je benieuwd naar de relatie tussen Sensorische Informatieverwerking en eten en drinken? Wil je naast de kwetsbaarheden juist de kansen zien ten aanzien van prikkelverwerking een eten en drinken? Wil je meer weten over de cognitieve verklaringsmodellen (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en neurobiologische verklaringsmodellen in relatie tot eet en drinkproblemen? Zeg jij ja tegen theoretische een gedegen onderbouwing en wil je gericht kunnen doorverwijzen en meer kunnen betekenen in de samenwerking met andere zorgprofessionals? Wil jij werken met deze methodiek met uitgebreide professionele materialen en werkbladen en je kunnen onderscheiden met jouw praktijk? Dan ben je welkom op de cursus “Anders Kijken naar kritisch eetgedrag bij ASS”.

Leerdoelen

De (kinder)diëtist:

 • Onderkent (mond)motorische problemen in relatie tot voedselverwerking en kan gericht doorverwijzen en voedingsadviezen aanpassen
 • Relateert sensorische informatieverwerking aan eten en drinken en kan de voedingssituatie afstemmen op het sensorische profiel van het kind
 • Herkent sensorische modulatieproblemen en de invloed op het eetgedrag
 • Relateert problemen in de ToM, Centrale coherentie en/of executieve functies aan het eten en drinken
 • Kent de methodiek kan deze toepassen
 • Brengt de kansen en kwetsbaarheden in kaart vanuit de zintuiglijke prikkelverwerking
 • Ondersteunt het kind en de ouder en creëert bij de context passende adviezen
 • Differentieert kritisch eetgedrag op basis van prikkelverwerking van pedagogische problemen
 • Herkent eetproblemen die gerelateerd zijn aan Autisme Spectrum Stoornissen, syndromen of somatische oorzaken.

Onderwerpen:

 • Sensorische informatieverwerking in relatie tot kritische eetgedrag
 • Het maken van een sensorisch kansen en kwetsbaarheden profiel rondom eten en drinken.
 • Onderzoeksinstrumenten zoals het ouder interview en voedingsanalyse, Intakelijst voor de diëtist met betrekking tot sensorische informatieverwerkingsproblemen, ToM, centrale coherentie en/of executieve functies in relatie tot voeding en eetgedrag
 • kort bespreken van van kritisch eetgedrag:
  • mond-motorische problemen
  • somatische problemen (gezondheid, benauwdheid, tandvleesontsteking, nierproblemen)
  • voedselverwerkingsproblemen zoals maag-darmproblemen
  • de begeleidingsstijl in relatie tot eetgedrag
  • angst of trauma
 • Van theorie naar praktijk aan de hand van casussen, video-opnamen en thuisopdrachten.
 • De materialen van de Kinder(di)eetcreatie toepassen in de begeleiding van kinderen met eetproblemen
 • Multidisciplinaire samenwerking:. Wie heb je daarbij nodig en hoe en wanneer verwijs je door?

Leerlijnen en doelstellingen

Kennisleerlijn, Onderzoek en Vaardigheden en Communicatie leerlijn:

Kennisleerlijn:

De deelnemer:

 • Kan het proces van sensorische informatieverwerking relateren aan voeding en voedingsproblemen
 • Herkent de verschillende zintuigen en hun functie in het proces van eten en drinken voeding en voedingsverwerking.
 • Beschrijft de relatie tussen zintuigen, activatie en eten en drinken
 • Kent de neuropsychologische onderbouwing in het proces van sensorische informatieverwerking
 • Kent het kwadrantenmodel van W. Dunn

Analyse leerlijn:

De deelnemer:

 • Kent de Sensory Profiles en kan de intake lijst kritische eters gebruiken in de onderzoeksfase
 • Maakt kansen en kwetsbaarheden profielen van het kind
 • Kan het 2-typical day interview, het Sensory History en Parent-Centered Interview afnemen voor de eet/drinksituatie en deze relateren aan de diëtistische zorgvraag
 • Kan de eet/drink situatie analyseren op materiaalfactoren, kindfactoren, interactie en omgevingsfactoren en deze relateren aan prikkelverwerking

Vaardigheden leerlijn:

De deelnemer:

 • Kan een methodisch begeleidingsplan opstellen
 • Heeft als uitgangspunt functionele en participatiegerichte behandeldoelstellingen
 • Kan een sensorisch waardevolle omgeving creëren in de eet/drink situatie
 • Past het Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP) zo toe dat participatie in eet en drinkactiviteiten wordt voorbereid of ondersteund.
 • Kent het matrix model en kan dit toepassen in de eet/drinksituatie
 • Kent de methode van de Kinder(di)eetcreatie en kan deze toepassen bij kritisch eetgedrag

Communicatie leerlijn:

De deelnemer:

 • Werkt samen met ouders en het kind en kan de sensorische informatieverwerking voor hen toegankelijk maken
 • kan op basis van evidence of best-practice de gekozen begeleidingsstrategie onderbouwen en deze bespreken met ouders

Werkvormen:

 • Interactieve colleges: De kennis gerelateerde lessen zullen in college vorm gegeven worden waarbij kennis en ervaring kunnen worden ingebracht vanuit de deelnemers waardoor de theorie meteen verwerkt kan worden in praktische casuïstiek vragen.
 • Werkcolleges: voor de verwerking van de theoretische kennis naar de praktijk wordt gekozen voor discussiegroepen, het uitwerken en bespreken van casuïstiek opdrachten en werkcolleges waarin we opdrachten in de groep uitwerken.
 • Thuisopdrachten; in deze module zijn opdrachten verwerkt die thuis kunnen worden voorbereid

Inlichtingen en aanmelding:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Annemieke Caminada

071-8876472 (bij voorkeur op maandagmiddag, dinsdag of vrijdag) of via

info@anderskijkennaarkinderen.nl

Certificering:

De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK draagt zorg voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is. Accreditatiepunten zijn opgebouwd uit studie uren (lesuren) en verwerkingsuren.

Docenten: Deze module wordt gegeven door:

 • Miriam Hufen, ergotherapeut
 • Katinka de Nennie, kinderdiëtist van de Kinder(di)eetcreatie

Inschrijving:

U kunt zich op de volgende manieren inschrijven voor deze cursus:

 • via de website, u ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving
 • email naar info@anderskijkennaarkinderen.nl ovv cursus en data, u ontvangt van ons een bevestiging
 • telefonisch 071 8876462

Algemene voorwaarden:

AKK hanteert de algemene voorwaarden zoals deze door de NRTO Nederland zijn voorgeschreven en getoetst. U kunt deze vinden op deze website op de homepage onderaan in de blauwe balk.

 

 

 

Like!

Share: