Annuleringsvoorwaarden voor het inschrijven en annuleren van cursussen, opleidingen en studiedagen.

Inschrijven en cursusgeld U kunt zich bij AKK schriftelijk of per e-mail inschrijven. U kunt bij ons zowel een digitaal- als per post verstuurd inschrijfformulier ontvangen.

Het retour adres is: Oude Vest 91 2312XT Leiden info@anderskijkennaarkinderen.nl.

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Mocht u uw inschrijving willen terugtrekken dan kan dat kosteloos tot een week na ontvangst van de bevestiging van AKK.

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en studiedagen die Anders Kijken naar Kinderen (AKK) organiseert. AKK gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden. Wij vragen u ook ter bevestiging het vakje akkoord aan te kruisen op het inschrijfformulier,

2. Definitie annulering Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus.

3. Wijze van annuleren Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw e-mail of schriftelijke mededeling tot 4 weken voor de start van de cursus ontvangen hebben. Deze annulering kunt u sturen naar info@anderskijkennaarkinderen.nl onder vermelding van uw naam en de cursus die u zou gaan volgen. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

4. Annuleringskosten Indien de deelnemer onverhoopt de cursus/studiedag wil annuleren, dient dit schriftelijk of per e-mail te geschieden. Tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd, wij brengen dan 50 euro aan inschrijfgeld in rekening. Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de cursus/studiedag wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de cursus is AKK gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen. In geval van verhindering kan een cursist altijd een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan AKK. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld, tenzij de vervanger voor betaling zorg draagt. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Voor studiedagen kunt u vaak nog laat inschrijven. Als studiedagen afwijkende annuleringsvoorwaarden hebben brengen wij u daarvan op de hoogte en ontvangt u deze bij uw inschrijfformulier.

5. In-de-plaatsstelling Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere

persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur* voor aanvang van de cursus per email ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan info@anderskijkennaarkinderen.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam en datum van de cursus) en “i.p.v.”’. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus. Uiteraard moet de nieuwe cursist wel voldoen aan dezelfde basisvoorwaarden voor deelname.

5. Annulering of verplaatsing van “In-Company” cursussen In de gevallen waarin AKK in opdracht van de wederpartij een ‘In-Company’ cursus heeft georganiseerd, wordt aan de wederpartij bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt aan de wederpartij € 50,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Er is een mogelijkheid om de cursus naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen tot 14 werkdagen voor aanvang van de cursus. De kosten van deze verplaatsing worden bij de wederpartij in rekening gebracht. Restitutie onder voornoemde voorwaarden vindt alleen plaats onder vermelding van debiteurennummer, factuurnummer en het banknummer van de wederpartij.

7. Overmacht Anders Kijken Naar Kinderen AKK behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van AKK, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door AKK, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursus(datum) gepland. Aan u de keuze.

8. Overmacht deelnemer In geval van ongeval of plotselinge ziekte van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal AKK aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling AKK, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum of kan het cursusgeld worden teruggestort. AKK is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

Prijswijzigingen:

Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de start van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, xal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De deelnemer heft recht op ontbinding van de overeenkomst als na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoog